Normes d'ortografia

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Normes d'ortografia by Mind Map: Normes d'ortografia

1. escribim "g" i "tg"

1.1. davant la vocal "e" i "i": gelat, rellotge, regim, viatge,...

1.2. excepcions

1.2.1. escribim j davant de "e" en

1.2.1.1. els grups -jecc i -ject: objectiu, injecció,...

1.2.1.2. els verbs jeure i ajeure: jec, jeus, ajec,...

1.2.1.3. els mot següents i els seus derivats: jersei, jeure, majestat,...

1.2.1.4. els noms pròpis hebreus: Jericó, Jeroni, Jerusalem, Jesús,...

1.2.1.5. en les contraccions de Josep i Josepet: Jep, Jepet

2. escribim "j" i "tj"

2.1. davant la vocal "a": enveja, jardi, netejar...

2.2. davant la vocal "o": joia, joguina, jove,...

2.3. davant la vocal "u": ajudar, conjunt, dejuni,...

3. escribim x

3.1. al començament de mot

3.2. al darrere de consonant

3.3. al darrere de vocal "i"

3.4. darrere diftong decreixent "au"

3.5. escepcions

3.5.1. hi ha paraules que no s'escriuen amb "x" sinó que amb "s": espontani, estendre, estrany,...

4. escribim ix

4.1. darrere vocal "a,e,o,u"

5. Escriurem tx

5.1. a principi de paraula: txec.

5.2. a enmig de paraula: tatxa, fitxa.

5.3. a final de paraula sempre que tx surti en els derivats: despatx, despatxos; empatx, empatxat.

6. tj/tg

6.1. S’escriu amb tg davant de e,i

6.2. S’escriu amb tj davant de a, o, u

6.3. s'usen les normes de la j i g

7. escribim ig

7.1. A final de paraula quan en els derivats apareixen les grafies j/g/tj/tg: bateig batejar boig bogeria desig desitjar lleig lletjor