Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Художні засоби by Mind Map: Художні засоби

1. евфонічні

1.1. звуковий повтор

1.1.1. алітерація

1.1.2. асонанс

1.1.3. какофонія

1.2. звуконаслідування

1.2.1. пряме звуконаслідування

1.2.2. непряме звуконаслідування

1.2.3. паронімія

2. синтаксичні

2.1. І тип

2.1.1. інверсія

2.1.2. еліпса

2.1.3. апосіопеза

2.2. ІІ тип

2.2.1. риторичне запитання

2.2.2. риторичне звертання

2.2.3. риторичний оклик

2.2.4. патетичне заперечення

2.2.5. пететичне ствердження

2.3. ІІІ тип

2.3.1. анафора

2.3.2. епіфора

2.3.3. симплока

2.3.4. кільце

2.3.5. асиндетон

2.3.6. полісендитон

2.3.7. зіткнення

2.3.8. паралелізм

2.3.9. рефрен

3. лексичні (тропи)

3.1. прості

3.1.1. епітет

3.1.1.1. звичайне

3.1.1.2. метафоричний

3.1.1.3. метонімічний

3.1.1.4. гіперболічний

3.1.1.5. іронічний

3.1.2. порівняння

3.1.2.1. просте

3.1.2.2. у формі орудного відмінка

3.1.2.3. заперечне

3.2. складні

3.2.1. гіпербола

3.2.2. іронія

3.2.2.1. власне іронія

3.2.2.2. сарказм

3.2.2.3. інвектива

3.2.3. літота

3.2.4. метафора

3.2.4.1. персоніфікація/уособлення

3.2.4.2. власне метафора

3.2.4.3. алегорія

3.2.4.3.1. езопівська мова

3.2.4.4. символ

3.2.5. оксиморон

3.2.6. метонімія

3.2.6.1. синекдоха

3.2.6.2. гіпербола

3.2.6.3. літота

3.2.6.4. антономазія

3.2.6.5. евфемізми

3.2.6.6. перифраз