ภาระงานประจําหน่วยการเรียนรู้ที่1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาระงานประจําหน่วยการเรียนรู้ที่1 by Mind Map: ภาระงานประจําหน่วยการเรียนรู้ที่1

1. เทคโนโลยีหมายความว่า

1.1. เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

1.2. สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ

1.2.1. 1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ

1.2.2. 2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต

1.2.3. 3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต

2. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

2.1. 1.ด้านการดํารงชีวิตประจําวัน

2.1.1. 1.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการติดต่อสื่อสาร

2.1.1.1. line

2.1.1.2. fackbook

2.1.1.3. Instagram

2.1.2. 2. การนําคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการ เรียนรู้ การเรียน

2.1.3. 3.โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด

2.2. 2.ด้านการพัฒนาประเทศ

2.2.1. ด้านสังคม

2.2.1.1. สารสนเทศช่วยขยายโลกทัศน์ของผู้ได้รับอย่างกว้างขวาง

2.2.1.2. การประกอบอาชีพการป้องกันและการแก้ไขปัญหาชีวิต

2.2.2. ด้านเเศรษฐกิจ

2.2.2.1. สารสนเทศช่วยประหยัดเวลาในการผลิต

2.2.2.2. ลดขั้นตอนการลองผิดลองถูกในการผลิต

2.2.2.3. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ตามความต้องการของตลาด

2.2.3. ด้านวัฒนธรรม

2.2.3.1. สารสนเทศเป็นรากฐานที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าของอารยธรรม

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

3.1. วิทยาศาสตร์

3.1.1. เทคโนโลยีเป็นวิทยาการที่เกิดจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ในการแก้ปัญหา โดยมุ่งแสวงหากระบวนการหรือวิธีการ (Know How) โดยอาศัยเครื่องมือและความรู้ต่าง ๆ ผลของกระบวนการเทคโนโลยีมี 2 ลักษณะ คือ

3.1.1.1. 1. เครื่องมือ หรือฮาร์ดแวร์ หมายถึง เทคโนโลยีในรูปของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ

3.1.1.2. 2.วิธีการหรือ เรียนกว่า ซอฟต์แวร์ หมายถึง เทคโนโลยีในรูปของวิธีการ กระบวนการ ความรู้ต่าง ๆ

3.2. เกษตรศาสตร์

3.2.1. ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร ทั้งการผลิตคิดค้นเครื่องจักรกลทางการเกษตร และพัฒนากระบวนการผลิตแทนการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้กำลังคน หรือสภาพแวดล้อมเป็นหลัก

3.3. ศึกษาศาสตร์

3.3.1. เทคโนโลยีการศึกษาทำให้การเรียนการสอน มีความหมายมากขึ้น

3.3.2. ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียนได้เร็วขึ้น

3.3.3. เทคโนโลยีการศึกษาทำให้เปิดโอกาสทางการศึกษาทั้งๆ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

3.4. โภชนศาสตร์

3.4.1. การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี

3.4.2. การรเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยการประยุกต์ใซม์

3.4.3. เทคโนโลยีการถนอมอาหารโดยการพาสเจอร์ไรซ์และการสเตอริไลซ์

3.5. แพทยศาสตร์

3.5.1. ด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มทำบัตร จ่ายยา เก็บเงิน

3.5.2. เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการ ให้ความรู้แก่ประชาชนของแพทย์

3.5.3. สามารถให้คำปรึกษาทางไกล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำนาญ

3.5.4. การสร้างเครือข่ายข้อมูลทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วย

3.6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.6.1. เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ

3.6.2. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตความร้อน

3.6.3. ทคโนโลยีจากพลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ

4. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

4.1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1.1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจโดยสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ

4.1.1.1. ภาคการเงินการคลังทั้งภายใน ประเทศและเพื่อการส่งออก

4.2. 2.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านด้านสังคม

4.2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้พัฒนาสังคมให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์

4.3. 3.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านศึกษา

4.3.1. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4.3.2. การศึกษาทางไกล

4.3.3. เครือข่ายการศึกษา

5. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

5.1. เทคโนโลยีที่นำเข้า

5.1.1. แม้ว่าเทคโนโลยีทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย จะมีอยู่ในระดับสูง แต่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ ยังกล่าว ได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ

5.1.2. 1) เทคโนโลยีการเกษตร ที่จำเป็นต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ ได้แก่ สารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืช

5.1.3. 2) เทคโนโลยีการขนส่ง ได้แก่ การเดินรถ เช่น รถยนต์ รถไฟ รถไฟฟ้าการเดินเรือ เครื่องบิน การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นต้น

5.1.4. 3) เทคโนโลยีระดับสูง (ไฮเทค) ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์การสื่อสาร ระบบเลเซอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น

5.1.5. 4) เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ นับเป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดันความก้าวหน้า ด้านอุตสาหกรรม เป็นอย่างมาก

5.1.6. 5) เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม มีการนำเข้าเทคโนโลยี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม เคมี

5.1.7. 6) เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนายาใหม่ เทคโนโลยีการ วินิจฉัยโรค เทคโนโลยีของอวัยวะเทียม เป็นต้น

5.1.8. 7) เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม นับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง สำหรับสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบัน และอนาคต ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

5.1.9. 8) เทคโนโลยีชีวภาพ มีการนำเข้าเทคโนโลยีชีวภาพ จากต่างประเทศมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ทางด้านการแพทย์ เช่น การผลิตวัคซีน ป้องกันโรคต่าง ๆ การผลิตยาบางชนิด

5.2. เทคโนโลยีท้องถิ่น

5.2.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น หมายถึง เทคโนโลยีดั้งเดิม ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ในการดำเนิน ชีวิต การทำมาหากิน การต่อสู้กับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม ของคนในท้องถิ่นนั้น เทคโนโลยีท้องถิ่น จะมีลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ของท้องถิ่น และมีความสามารถ ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปได้ ไม่หยุดอยู่กับที่