Strojové učenie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strojové učenie by Mind Map: Strojové učenie

1. Trénovacie algoritmy

1.1. Učenie s "učiteľom"

1.1.1. Rozhodovacie stromy

1.1.2. naivná Bayesova klasifikácia

1.1.3. Logistická regresia

1.1.4. Support vector machines

1.1.5. Zborové učenie

1.2. Učenie bez "učiteľa"

1.2.1. Analýza hlavných komponentov

1.2.2. Zhluková analýza

1.2.3. Nezávislá analýza komponentov

2. Optimalizačné algoritmy

2.1. Gradient descent

2.2. Stochastic gradient descent

2.3. Mini Batch gradient descent

2.4. Optimalitácia optimizačných algoritmov

2.4.1. Momentum

2.4.2. Nesterovov akcelerovaný gradient

2.4.3. AdaDelta

2.4.4. Adam

3. Kľúčové myšlienky

3.1. Bayesov teorém

3.2. Metóda najmenších štvorcov

3.3. Markovove reťazce

3.4. Limitácie neurónových sietí (Minsky a Papert)

4. Kľúčové osobnosti

4.1. Alan Turing

4.2. Marvin Minsky

4.3. Frank Rosenblatt

4.4. John Hopfield

4.5. Sepp Hochreiter