Наукові школи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Наукові школи by Mind Map: Наукові школи

1. Аспекти діяльності

1.1. Особистісний

1.1.1. Виявляється в особистому чиннику школи: особистість лідера, його найближчі і найбільш талановиті учні, новобранці школи як особистості

1.2. Організаційний

1.2.1. НШ є персічною єдністю формальної і неформальної організацій

1.3. Інституційний

1.3.1. НШ є інститутом суспільства (ВНЗ, НДІ) з відповідними інституційними ознаками

1.4. Гносеологічний

1.4.1. Виступає як сукупність наукових відкриттів, ідей, теорій, моделей, що відрізняються принциповою новизною

1.5. Практичний

1.5.1. НШ об’єднує сукупність підготовлених школою дослідників, дисертацій, виконаних проектів, технологій, винаходів, актів впровадження тощо

1.6. Ціннісно-етичний

1.6.1. Характеризується деякою системою цінностей служіння науці, суспільному благу, етосом чесної наукової конкуренції, відстоювання авторитету і пріоритетів школи та її лідера

2. Ознаки

2.1. Ефективне засвоєння і дослідження її членами актуальних проблем з висунутих керівником наукових напрямів

2.2. Багаторічна наукова продуктивність, що характеризується як кількісними (кількість публікацій, посилань), так і якісними показниками (лідер і члени НШ є авторами фундаментальних наукових праць, членами редколегій провідних професійних журналів і збірників)

2.3. Широта проблемно-тематичного, географічного, хронологічного діапазонів функціонування НШ

2.4. Збереження традицій і цінностей НШ на всіх етапах її становлення та розвитку, забезпечення спадкоємності в напрямах наукових досліджень, стилю наукової роботи

2.5. Розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для наукових дискусій як у професійній пресі, так і в спілкуванні

2.6. Об'єднання в НШ певного кола талановитих учених, постійне її поновлення обдарованими вихованцями — послідовниками лідера, здатними до самостійного пошуку

2.7. Постійні комунікаційні зв'язки (горизонтальні і вертикальні) між учителем та учнями, рядовими членами школи

2.8. Активна педагогічна діяльність (кількість здобувачів, аспірантів, докторантів, підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів)

2.9. Офіційне визнання державою (науковою спільнотою) важливості наукових досліджень НШ (число академіків, док торів, кандидатів наук, професорів, доцентів, заслужених діячів і працівників)

3. Шляхи формування

3.1. Еволюційний

3.1.1. Передбачає поступове формування і розвиток наукового колективу і матеріальної дослідницької бази в рамках розвитку ВНЗ

3.2. Комерційний

3.2.1. Передбачає запрошення стороннього лідера зі сформованим колективом, що вимагає створення ексклюзивних умов: потужної матеріальної бази та високої оплати праці

4. Чинники ефективного функціонування

4.1. Визначення наукового напряму, актуальної профільної наукової теми, перспективи її розвитку

4.2. Формування наукових підрозділів (інститут, відділ, лабораторія, центр) при університеті, факультетах, кафедрах

4.3. Формування наукових колективів, ретельне планування наукових досліджень

4.4. Створення сучасної матеріально-технічної дослідницької бази

4.5. Наявність докторантури, аспірантури, інституту здобувацтва

4.6. Опублікування фундаментальних наукових праць: монографій, науково-методичних посібників, статей у фахових виданнях, зокрема міжнародних

4.7. Наявність фахового наукового періодичного видання

4.8. Щорічне проведення наукових заходів: симпозіумів, конференцій, семінарів

5. Критерії успішності

5.1. Відповідність профільної теми державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, програмам Міністерства освіти і науки, Національної асоціації наук

5.2. Захист докторських і кандидатських дисертацій за напрямом школи

5.3. Наявність відкриттів, винаходів

5.4. Опублікування монографій, публікацій у фахових виданнях, депонування звітів

5.5. Організація наукових заходів: щорічних міжнародних чи всеукраїнських конференцій, постійно діючих семінарів

5.6. Створення на базі школи діючих науково-виробничих структур державного рівня

6. Функції

6.1. Виробництво наукових знань (дослідження і навчання)

6.2. Поширення наукових знань (комунікація)

6.3. Підготовка обдарованих вихованців (відтворення)

7. Ключова фігура

7.1. Лідер, ім'ям якого названо школу; видатний, авторитетний учений, котрий розробляє фундаментальні та загальні питання науки, продукує ідеї, нові напрями досліджень, здатний об'єднати навколо себе колектив однодумців.

7.1.1. Мінімальний цикл, що дає підстави фіксувати існування школи, становлять три покоління дослідників: засновник школи — його послідовник — учні послідовника.