Thực hiện pháp luật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thực hiện pháp luật by Mind Map: Thực hiện pháp luật

1. Sử dụng pháp luật

2. Tuân thủ pháp luật

3. Áp dụng pháp luật

3.1. Xác định chính xác, kịp thời đặc trưng pháp lý, tầm quan trọng và những tình tiết cụ thể của sự việc cần giải quyết

3.1.1. Nghiên cứu khách quan, toàn diện

3.1.2. Đúng, đủ, cx, kịp thời đặc trưng pháp lý

3.1.3. Tuần thủ pháp luật

3.2. Lựa chọn đúng quy phạm pl, làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của qp đó để áp dụng

3.3. Ra quyết định áp dụng pl

3.4. Tổ chức thực hiện

4. New node

5. Thi hành pháp luật