Alienacja

e-learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Alienacja by Mind Map: Alienacja

1. definicja ; poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych (postindustrialnych) oraz dla sytuacji migracji zarobkowej.

1.1. New node

2. egzystencjalny

3. emocjonalny

3.1. New node

3.1.1. New node

4. społeczny

5. przyczyny ; anonimowość jednostek w "wielkich" miastach, choroby psychiczne, brak bliskiej relacji z innymi ludźmi, brak celu w życiu, odrzucenie przez grupę, kryzys wartości .

6. wyróżniamy trzy typy samotności:

7. zagrożenia- , stany lękowe, maniakalno-depresyjne, brak kontaktu z rzeczywistości, wyobcowanie z pracy zawodowej.