เทคโนโลยีสำพันธ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสำพันธ์ by Mind Map: เทคโนโลยีสำพันธ์

1. เทคโนโลยีคือ

1.1. เทคโนโลยี คือการใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้น

2. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

2.1. ด้านการดํารงชีวิตประจําวัน -เเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีชีวิตประจำวัน ที่สดวกมากขึ้นแล้วการติดต่อสื่อสารก็ง่าย มากขึ้น

2.2. ด้านการพัฒนาประเทศ -เทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาประเทศมากมาย ในทุกๆด้าน ตั้งแต่ด้านอุสาหกรรมไปจนถึงการ ใช้ชีวิตประจำวัน

2.3. ด้านสิ่งแวดล้อม -เทคโนโลยีนั้นสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้ และก็ยังทำลายได้ด้วยเช่นกัน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

3.1. วิทยาศาสตร์ คือ เทคโนโลยีสามารถช่วยในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้

3.2. เกษตรศาสตร์ คือ เทคโนโลยีสามารถทำให้การเกษตรนั้นง่ายขึ้นเนื่องจากโทคนี่โลยีสามารถทำให้ทุกอย่างสดวกสบาย

3.3. ศึกษาศาสตร์ คือ เทคโนโลยี สามารถทำให้การศึกษาง่ายขึ้น เนื่องจากพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น

3.4. โภชนศาสตร์ คือ เทคโนโลยีมีส่วนในการผลิตอาหารและถนอมอาหารโดยเครื่องจักรหรือวิธ๊การอืนๆ

3.5. แพทยศาสตร์ คือ เทคโนโลยี มีความสำคัญมากสำหรับการแพทย์ เพราะการใช้เทคโนโลยีนั้น สามารถวินิจฉัยโรคหรืออาการของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำและการรักษาหลายๆอย่างจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีในการรักษา

3.6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ เทคโนโลยีนั้นมีส่วยช่วยในการสร้างพลังงานและมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ก็สามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี

4. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนําเข้า

4.1. เทคโนโลยีนำเข้า คือ เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีมาตั้งแต่เดิมต้องนำเข้ามาจากที่อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ

4.2. เทคโนโลยีท้องถิ่น คือ ลปะในการสร้าว ประยุกต์ หรือดัดแปลง เครื่องมือใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมวิถีชีวิต สภาพท้องถิ่นได้อย่างมีประโยชน์และประหยัดเทคโนโลยีท้องถิ่น รวมทั้งสิ่งที่ท้องถิ่นคิดขึ้นเอง เช่น การสารแห เป็นต้น หรือหมายถึงสิ่งที่นำมาดัดแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ประหยัดคุ้มค่า สะดวกและปลอดภัยในการใช้ เช่น ปืนแก๊ป การทำเครื่องมือหยอดเมล็ดพืช

5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5.1. เทคโนโลยีสามารถพัฒนาประเทศได้ จากการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาหลายๆด้านทั้งด้านการศึกษาด้านการแพทย์ด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ