Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SORTING by Mind Map: SORTING

1. Exchange Sort การจัดเรียงแบบแลกเปลี่ยน

1.1. การเปรียบเทียบข้อมูลทีละตัวถ้าค่าใดมากกว่าให้นำมาเปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วเปรียบเทียบไปเรื่อยๆ

2. Selection Sort การจัดเรียงแบบเลือก

2.1. การจัดเรียงแบบเลือก เป็นวิธีการเรียงข้อมูลโดยจะ เริ่มต้นค้นหาข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งหมด แล้วสลับที่ข้อมูลกับตัวแรก แล้วกลับไปหา ข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดในกองต่อไปสลับที่กับข้อมูล จนกว่าจะหมดกอง

2.1.1. ขั้นตอน

2.1.1.1. ค้นหาตัวเลขที่มีค่าน้อย/มาก ที่สุดตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัว สุดท้าย

2.1.1.2. สลับตำาแหน่งตัวเลขที่มีค่า น้อย/มากที่สุด

3. Bubble Sort การจัดเรียงแบบฟอง

3.1. การจัดเรียงแบบบับเบิล เป็นการจัดเรียงโดยการ เปรียบเทียบค่า 2 ค่าที่ติดกัน ทำาต่อเนื่องกันไป เรื่อยๆ

4. Shell Sort

4.1. การจัดเรียงแบบเชลล์ เป็นการจัดเรียงที่อาศัยเทคนิค การแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยหลายๆ กลุ่ม แล้วจัด เรียงข้อมูลในกลุ่มย่อยๆ นั้น หลังจากนั้นก็ให้รวม กลุ่มย่อยๆ ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ขั้นสุดท้ายให้จัดเรียง ข้อมูลทั้งหมดนั้นอีกครั้ง

4.1.1. ขั้นตอน

4.1.1.1. โดยทั่วไปการเลือกค่า K ตัวแรกมักจะเลือกใช้ค่า เท่ากับครึ่งหนึ่งของข้อมูล เช่น ข้อมูลมี 10 ตัว K = n/2 = 10/2 = 5

4.1.1.2. เรียงข้อมูลทุกตัวให้เสร็จสิ้น แล้วกำาหนดค่า K ใหม่ (โดยทั่วไปจะเป็นครึ่งหนึ่งของค่า K ตัวแรก เช่น K1 = 5; K2 = 5/2 = 2)

4.1.1.3. ถ้า K > 1 ให้ทำาซำ้า จนกระทั่งเหลือข้อมูลกลุ่มเดียว ถ้า K = 1 ให้เรียงลำาดับตามปกติ

5. Insertion Sort การจัดเรียงแบบแทรก

5.1. การจัดเรียงแบบแทรก คือ การเรียงข้อมูลโดยนำข้อมูลที่จะทำการจัดเรียงนั้นๆ ไปจัดเรียงทีละตัวโดยการแทรกตัวที่จะเรียงไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมของข้อมูลที่มีการจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว ณ ตำแหน่งที่ถูกต้อง

5.1.1. ขั้นตอน

5.1.1.1. เปรียบเทียบค่ากับตำาแหน่งถัด ไปแทน

5.1.1.2. สลับตำาแหน่งให้อยู่ในตำาแหน่ง ที่เหมาะสม

6. Heap Sort

6.1. เป็นการเรียงข้อมูลแบบ tree โดยใช้โครงสร้าง binary

7. Quick Sort

7.1. การแบ่งส่วนข้อมูลใช้หลักการ Picking the pivot คือการ กำาหนดค่าสมมุติที่อยู่ตรงกลาง โดยจะเลือกข้อมูลที่ อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมด มาใช้เป็นค่ากึ่งกลาง ดังนั้น ข้อมูลอื่นๆที่มีค่ามากกว่าค่าที่อยู่ตรงกลางจะ อยู่กลุ่มทางขวามือ ค่าที่น้อยกว่าจะอยู่กลุ่มทางซ้าย มือ

7.1.1. ขั้นตอน

7.1.1.1. มีการเลือกข้อมูลตัวหนึ่ง เรียกว่า Pivot ที่ใช้เป็นตัว แบ่งแยกชุดข้อมูลที่เรามี ออกเป็นส่วน คือ ข้อมูลที่มี ค่าน้อยกว่า Pivot และ ข้อมูลที่มีค่ามากกว่า Pivot

7.1.1.2. แบ่งข้อมูลไปเรื่อยๆ

7.1.1.3. เรียงข้อมูลแต่ละส่วนย่อยๆ