Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสัมพันธ์ by Mind Map: เทคโนโลยีสัมพันธ์

1. ความหมายของเทคโนโลยี

1.1. หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสมบัติส่วนรวมของ ชาวโลกมีการเผยแพร่โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใดกล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ ลักษณะของเทคโนโลยี

1.1.1. 1.เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (process)

1.1.2. 2.เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product)

1.1.3. 3.เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product)

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

2.1. วิทยาศาสตร์

2.1.1. การพิสูตร

2.1.2. การแสวงหาความจริง

2.2. เกษตรศาสตร์

2.2.1. ในการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ได้ปริมาณและมีคุณภาพตรงกับความต้องการ ลดการสูญเสียในช่วงเก็บเกี่ยว และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

2.2.1.1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

2.2.1.2. การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

2.3. ศึกษาศาสตร์

2.3.1. การศึกษาทางไกลเกี่ยวกับการผสมโคนม

2.3.2. การปรับปรุงพันธุ์

2.4. โภชนศาสตร์

2.4.1. เทคโนโลยีการถนอมอาหารโดยการพาสเจอร์ไรซ์และการสเตอริไลซ์

2.4.2. เทคโนโลยีการถนอมอาหารโดยการแช่เย็นและการแช่แข็ง

2.4.3. การถนอมอาหารโดยการฉายรังสี

2.5. แพทย์ศาสตร์

2.5.1. นำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ทั้งการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค เพื่อให้การรักษาอาการเจ็บป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.5.1.1. เทคโนโลยีแสงเลเซอร์

2.5.1.2. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

2.5.1.3. การนำสารกัมมันตรังสีและรังสีมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค

2.6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.6.1. เทคโนโลยีจากพลังงานลม

2.6.2. เครื่องกลเติมอากาศ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”

3. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

3.1. ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน

3.1.1. ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต

3.1.1.1. รถไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันสะดวก

3.1.1.2. คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการำงานการดำเนินชีวิตประจำวันสะดวก

3.2. ด้านการพัฒนาประเทศ

3.2.1. ช่วยผลิตสินค้าและการบริการ

3.2.1.1. การนำเทคโนโลยีมาให้ในโรงงานเพื่อประกอบรถ

3.2.1.2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาโรค

3.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

3.3.1. มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.3.1.1. เทคโนโลยีสะอาด

3.3.1.2. การรีไซเคิล

4. เทคโนโลยี้องถิ่นเเละเทคโนโลยีนำเข้า

4.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีดั้งเดิม ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ในการดำเนิน ชีวิต การทำมาหากิน การต่อสู้กับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม ของคนในท้องถิ่นนั้น เทคโนโลยีท้องถิ่น จะมีลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ของท้องถิ่น และมีความสามารถ ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปได้ ไม่หยุดอยู่กับที่

4.1.1. การผลิตอาหารกระป๋อง

4.1.2. การคัดเลือกพันธุ์สัตว์

4.1.3. ยาสมุนไพรพื้นบ้าน

4.1.4. ครกตำข้าว

4.2. เทคโนโลยีนำเข้า จำเป็นในการพัฒนาประเทศ ยังกล่าว ได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ

4.2.1. การผลิตวัคซีน

4.2.2. โทรศัพท์

4.2.3. หุ่นยนต์

5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5.1. เทคโนโลยีสารสนเทศจัดวามีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งประเทศที่ พัฒนาแลวหรือในประเทศที่กําลังพัฒนา

5.1.1. บทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

5.1.1.1. การติดต่อค้าขายทางอินเตอร์เน็ต

5.1.1.2. การดูแลระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ

5.1.2. บริการของรัฐและในดานการศึกษา

5.1.2.1. การศึกษาผ่านระบบดาวเทียม

5.1.2.2. การให้ความสำคัญแก่เด็กชาวเขา

5.1.3. บทบาททางดานการประยุกตใช

5.1.3.1. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสํานักงาน

5.1.3.1.1. โทรศัพท

5.1.3.1.2. แฟกซ

5.1.3.1.3. เครื่องถ่ายเอกสาร

5.1.3.2. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม

5.1.3.2.1. ออกแบบผลิตภัณฑ์

5.1.3.2.2. การสั่งซื้อ

5.1.3.3. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงินและการ พาณิชย

5.1.3.3.1. ธนาคาร ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ ของ ATM

5.1.3.3.2. การซื้อของผ่านบัตรเครดิส

5.1.3.4. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริการการสื่อสาร

5.1.3.4.1. สารสนเทศระบบออนไลน

5.1.3.4.2. ดาวเทียม

5.1.3.5. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานสาธารณสุข

5.1.3.5.1. การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเก็บขอมูลยา

5.1.3.5.2. เก็บขอมูลของคนไข

5.1.3.6. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานการฝกอบรมและ การศึกษา

5.1.3.6.1. การใชวิทย

5.1.3.6.2. การจัดการศึกษาทางไกล