DAIMLER AG, FORD MOTOR COMPANY И ЕПИК ЕА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DAIMLER AG, FORD MOTOR COMPANY И ЕПИК ЕА by Mind Map: DAIMLER AG, FORD MOTOR COMPANY  И ЕПИК ЕА

1. Въведение

1.1. Цел

1.2. Основната цел на компанията е да се постигне устойчив растеж на печалбата във всички подразделения и по този начин да се увеличи цялостната печалба на групата.

2. Мисия и стратегически цели

2.1.  автомобили, които да отговарят на изискванията за дизайн, сигурност, удобство, добра цена и надеждност;

2.2.  превозни средства, които са подходящи за дадената конкурентна среда;

2.3.  допълнителни услуги, свързани с тези продукти;

3. Основни особености на средата и ресурсите, които компаниите биха взели под внимание при изграждането на своите стратегии

3.1.  Микросреда:

3.2.  Макросреда:

4. Управленски стратегии и стратегии за проникване

4.1. SWOT анализ

5. Примери за стратегически съюзи

5.1. „общност на сътрудничество” с антиконкурентна насоченост, или по-точно налагане на тенденцията за „конкуренция чрез сътрудничество”

6. Особености на организационните структури

6.1.  организационни структури – власт, отговорности, роли и връзки; процес на вземане на решение, на разпределение на ресурси и отговорности, информационен процес, контрол;

6.2.  организационна култура на компанията: споделяни ценности, доминираща логика, норми и тип на прието или санкционирано поведение

7. Особености в управлението на човешките ресурси

7.1. Съществуват четири нива на квалификация:

7.1.1. І ниво - новопостъпил работник с трудов договор със срок на изпитване;

7.1.2. ІІ ниво - работник с постоянен трудов договор ;

7.1.3. ІІІ ниво - работник с постоянен трудов договор + бонус;

7.1.4. ІV ниво - работник с постоянен трудов договор + бонус;

8. Използвани източници