Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DAIMLER AG, FORD MOTOR COMPANY И ЕПИК ЕА by Mind Map: DAIMLER AG, FORD MOTOR COMPANY  И ЕПИК ЕА
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

DAIMLER AG, FORD MOTOR COMPANY И ЕПИК ЕА

Въведение

Целта на тази курсова работа е да се даде отговор на следните въпроси: 1. Мисия и стратегически цели на посочените компании; 2. Основни особености на средата и ресурсите, които компаниите биха взели под внимание компаниите при изграждането на своите стратегии ; 3. Управленски стратегиии и стратегии за проникване; 4. Примери за стратегически съюзи, в който влиза поне една от изследваните фирми; 5. Особености на организационните структур; 6. Особености в управлението на човешките ресурси.      

Цел

Основната цел на компанията е да се постигне устойчив растеж на печалбата във всички подразделения и по този начин да се увеличи цялостната печалба на групата.

Мисия и стратегически цели

  Доходен ръст Водещи продукти и клиентски опит Водещи марки Иновации и технологично предимство Глобална мрежа и представителство Оперативно превъзходство Добро представяне, мотивирани хора страст уважение честност дисциплина

 автомобили, които да отговарят на изискванията за дизайн, сигурност, удобство, добра цена и надеждност;

 превозни средства, които са подходящи за дадената конкурентна среда;

 допълнителни услуги, свързани с тези продукти;

Основни особености на средата и ресурсите, които компаниите биха взели под внимание при изграждането на своите стратегии

 Микросреда:

Всички доставчици на Епик са сертифицирани по съответни стандарти за качество, което означава, че Епик подлежи на текуща оценка по „delivery performance“ – срокове и качество на доставките. Ето защо в случаите на ненавременна доставка от страна на доставчиците веднага се предприемат коригиращи действия, а при повторно закъснение и санкции.[1] Епик ЕА няма конкуренция в лицето на българските фирми, тъй като нейно е около 90% от производството в бранша. На международно равнище обаче тя държи около 1 % пазарен дял, като нейни най-големи конкуренти са с произход от Чехия и Унгария. [1]Баджева, С. и Иванова, Е. Just-in-time с нула дефекти. Логистика, 2005, бр. 2 http://www.logistika.bg/rdetails/3/9/4/1252  

 Макросреда:

В условия на финансова криза Българските финансови институции не са склонни да поемат рискове за финансиране на иновационни проекти, на които Епик ЕА разчита за запазване и разширяване на своите пазарни позиции. Достъпът до Европейските фондове, финансиращи българските иновационни проекти, е ограничен поради тромавата държавна администрация. Епик ЕА разчита най – вече на развитието на технологиите и внедряването им в производствения процес. Те от своя страна са взаимосвързани с наличието на висококвалифициран и достатъчно мотивиран персонал.  

Управленски стратегии и стратегии за проникване

SWOT анализ

  Силни страни Слаби страни Бизнес и географска диверсификация Ниски резерви и постъпления Фокус върху научно – развойната дейност Допълнители възнаграждения за пенсионери, работили в компанията Стабилно представяне на подразделението Mercedes – Benz Cars Ниски оборотни коефициенти Възможности Заплахи Повишено търсене на хибридни електрически автомобили Икономическа криза Възможности към Азиатския пазар Регулационни изисквания на ЕС      

Примери за стратегически съюзи

При българската компания Епик е необходима още по-голяма автоматизация на процесите и тя смята да работи за усъвършенстване на технологията. Епик възнамерява да да създаде компютърна система за пряко дистрибутиране на продуктите, което значително ще ускори продажбите. В момента България и страните от региона не са включени в транспортния път на OIM (производител на оригинално оборудване, в случая автомобилните заводи) и затова дистрибуцията е по-бавна. Компанията обмисля проект за сътрудничество със заводите за резервни части в Турция и Унгария, като смята да дистрибутира сензорите за Германия през тези заводи. Но това е въпрос на бъдеще.[1] [1] Автомобилните сензори от Ботевград нямат конкуренция. 2008 http://www.dnevnik.bg/pazari/intervju/2008/03/03/465594_avtomobilnite_senzori_ot_botevgrad_niamat_konkurenciia/  

„общност на сътрудничество” с антиконкурентна насоченост, или по-точно налагане на тенденцията за „конкуренция чрез сътрудничество”

Особености на организационните структури

    управление на компанията в нейн интерес в съответствие със закона и стандартите на добрата практика;     развитие на стратегически план на предприятието;     подготовка на годишния план и бюджет;     създаване на рискова мониторингова система;     подготвка на годишните финансови отчети;

 организационни структури – власт, отговорности, роли и връзки; процес на вземане на решение, на разпределение на ресурси и отговорности, информационен процес, контрол;

 организационна култура на компанията: споделяни ценности, доминираща логика, норми и тип на прието или санкционирано поведение

Особености в управлението на човешките ресурси

            Ако собственикът кара хората си да работят с пълна сила, а те след известно време се убедят, че срещу това не получават справедливото възнаграждение, много естествено е, че ще престанат да работят с целия си капацитет. Ако работниците виждат плодовете на своята работа, отразени в техните надници и в доказателство на това, че повишена производителност означава и повишено възнаграждение, те започват да разбират, че са органически свързани с предприятието, че неговият успех зависи от тях, а тяхното благополучие от него.

Съществуват четири нива на квалификация:

Използвани източници

  1. Боева, Б. Международен мениджмънт. Университетско издателство „Стопанство”, София, 2004 2. Митев, Н. Маркетинг и логистика. Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2002 3.Studer-Noguez. Ford and the global strategies of multinationals: the North American auto industry. Routledge, 2002 стр. 27 4. Автомобилните сензори от Ботевград нямат конкуренция. 2008 http://www.dnevnik.bg/pazari/intervju/2008/03/03/465594_avtomobilnite_senzori_ot_botevgrad_niamat_konkurenciia/ 5. Баджева, С. и Иванова, Е. Just-in-time с нула дефекти. Логистика, 2005, бр. 2 http://www.logistika.bg/rdetails/3/9/4/1252 6. "Даймлер Крайслер" - изкривена концепция или брилянтна идея. http://www.dnevnik.bg/pazari/2007/04/10/329496_daimler_kraisler_-_izkrivena_koncepciia_ili_briliantna/ 7. "EПИК Електроник асембли" ЕООД. http://www.karieri.bg/mojata_kariera/468336_epik_elektronik_asembli_eood/ 8. Лозанов,О. Международните стратегически съюзи – ефективен отговор на предизвикателствата на глобалния пазар. икономически алтернативи, 2008, бр. 3 http://alternativi.unwe.acad.bg/br26/03.pdf 9. Мисия на компанията. http://www.denel.dir.bg/Missiontext02.pdf ОБУЧЕНИЕ. http://podkrepa-epiq.org/index.php?%EF%EE%E4%EA%F0%E5%EF%E0=12 10.Сензор найт – Ботевград държи 55% от световния пазар. 2008 http://bot.bg/v4/?t=vcontent&id=3071 11.Управление на знанието - предай нататък http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2007/04/03/327801_upravlenie_na_znanieto_-_predai_natatuk/ 12.Ford се разделя с лукса. Гигантът ще продава марките си Jaguar и Land Rover. 2007 http://www.capital.bg/show.php?storyid=349969&show=0 13. The Daimler Buses Unit. http://www.daimler.com/dccom/0-5-1043886-1-1104095-1-0-0-0-0-0-8-7145-0-0-0-0-0-0-0.html 14. A Timeline of Ford Motor Company. 2006 http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5168769 15. Corporate strategy of Ford Motor Company. http://answers.google.com/answers/threadview?id=74961 16. Daimler. Innovation for sustainable mobility. Annual Reportt 2008. http://www.daimler.com/Projects/c2c/channel/documents/1677323_DAI_2008_Annual_Report.pdf 17. Executive Summary. http://homepages.wmich.edu/~j3clower/final.htm 18. Sustainability Report 2008. http://www.daimler.com/Projects/c2c/channel/documents/1557761_daimler_sust_2008_reports_sustainabilityreport2008facts_en.pdf