Tạo Land Page từ Instapage

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tạo Land Page từ Instapage by Mind Map: Tạo Land Page từ Instapage

1. 1. Xử lí ở phía Insta

1.1. Đăng kí tài khoản free

1.2. Chọn Template

1.3. Sửa Template

1.4. Save lại

2. 2. Xử lí ở phía Website bố

2.1. Mua tên miền free

2.1.1. http://www.dot.tk

2.2. Mua host free

2.2.1. Hosting miễn phí - Thiết kế web Keyweb.vn

2.3. Cài Wordpress trong 2'

2.4. Cài Plugin tên là Instapage

2.5. Kết nối tài khoản đăng kí ở Insta

2.6. Vào Plugin Instapage bên trong WP Admin

2.6.1. Login vào

2.7. Vào Instapage Website

2.7.1. Chọn xuất bản sang Wordpress

2.8. Trong Wordpress tạo ra trang con

2.8.1. test1.lamlandpage.tk/landing1

2.9. Vào Landing Page quản lí

2.9.1. Kết nối trang landing 1 đã điền ở trên bằng cách điền tên landing 1

2.9.2. wp-admin/admin.php?page=instapage_dashboard

2.9.3. lúc đó trang landing page 1 sẽ biến thành trang tạo trên insta