การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ by Mind Map: การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

1. ควาหมายของรายงานเชิงวิชาการ

2. ส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ

2.1. ส่วนนำ

2.1.1. ปกนอก

2.1.2. ใบรองปกใน

2.1.3. ปกใน

2.1.4. คำนำ

2.1.5. สารบัญ

2.2. ส่วนเนื้อเรื่อง

2.2.1. บทนำ

2.2.2. เนื้อหา

2.2.3. สรุป

3. ส่วนอ้างอิง

3.1. บรรณานุกรม

3.2. ภาคผนวก