การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ by Mind Map: การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

1. 1. ความหมายของการเขียนเชิงวิชาการ

1.1. รายงาน เป็นการเขียนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาที่เป็นสาระในเชิงวิชาการที่มีรูปแบบเฉพาะ และภาษาที่ใช้เขียนก็ควรมีลักษณะเป็นทางการ กึ่งทางการ หรือมีศัพท์วิชาการต่าง ๆ รายงานทางวิชาการ หมายถึงผลของการศึกษาค้นคว้าเรื่องทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมี แบบแผน เพื่อเสนอเป็นส่วนประกอบของการศึกษาวิชาการต่าง ๆ การทำรายงานจึงเป็นการศึกษาด้วยตนเอง อันจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น รายงานทางวิชาการ คือรายงานที่เป็นผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือสถาบันทางวิชาการ แล้วเสนอข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการที่เป็นระบบรายงานวิชาการ

2. 2. ส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ

2.1. 2.1 ส่วนนำ ประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน คำนำ และสารบัญ

2.1.1. ปกนอก

2.1.1.1. ประกอบด้วย ชื่อเรื่องของรายงาน ชื่อผู้จัดทำ ชื่อรายวิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา และปีการศึกษา

2.1.2. ใบรองปก

2.1.2.1. เป็นใบติดกับปก ทำหน้าที่ยึดเล่มหนังสือกับปกหนังสือ ส่วนใหญ่จะมีใบรองปกทั้งปกหน้าและปกหลัง

2.1.3. หน้าปกใน

2.1.3.1. มีข้อความเช่นเดียวกับปกนอก ระหว่างปกนอก กับหน้าปกในนี้อาจมีใบรองปกซึ่งเป็นกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นคั่นอยู่ก็ได้

2.1.4. คำนำ

2.1.4.1. เนื้อหาในคำนำเป็นการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำรายงาน ขอบเขตของเนื้อหา และคำขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการทำรายงาน

2.1.5. สารบัญ

2.1.5.1. ผู้เขียนรายงานจะนำหัวข้อสำคัญ ๆ ของเนื้อเรื่องในรายงานมาบรรจุไว้ในสารบัญ

2.2. 2.2 ส่วนเนื้อความ ประกอบด้วยบทนำ เนื้อหา และสรุป

2.2.1. บทนำ

2.2.1.1. เนื้อหาแต่ละบทหรือแต่ละตอนจะมีบทนำอันเป็นการเกริ่นนำเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจของผู้อ่าน และนำผู้อ่านเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหา

2.2.2. เนื้อหา

2.2.2.1. ส่วนเนื้อหาจัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงาน การเรียบเรียงเนื้อหาในรายงานเป็นไป

2.2.3. สรุป

2.2.3.1. เมื่อบรรยายหรืออธิบายความที่ค้นคว้ามาได้จบแล้ว การเขียนบทสรุปจะช่วยให้ประเด็นความคิดแจ่มแจ้งขึ้นเช่นกัน

2.3. 2.3ส่วนอ้างอิง

2.3.1. ส่วนอ้างอิง หมายถึง ส่วนที่แสดงหลักฐานหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและการเขียน