Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. เทคโนโลยีของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กำลังถาโถมเข้ามาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจและการบริหารประเทศในหลายด้าน

2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

2.1. บริหารประเทศได้หลายประการ

2.2. ช่วยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2.3. ประชาชนมีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น

3. 2.รถยนต์ ใช้ในการเดินทาง

4. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

5. 1โทรศัพท์ ใช้สื่อสารทางไกล

6. เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

7. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนําเข้า

7.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น

7.1.1. ลปะในการสร้าว ประยุกต์ หรือดัดแปลง เครื่องมือใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมวิถีชีวิต สภาพท้องถิ่นได้อย่างมีประโยชน์และประหยัดเทคโนโลยีท้องถิ่น รวมทั้งสิ่งที่ท้องถิ่นคิดขึ้นเอง เช่น การสารแห เป็นต้น หรือหมายถึงสิ่งที่นำมาดัดแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ประหยัดคุ้มค่า สะดวกและปลอดภัยในการใช้

7.1.1.1. 1.ปืนแก๊ป

7.1.1.2. 2.การทำเครื่องมือหยอดเมล็ดพืช

7.2. เทคโนโลยีที่นำเข้า

7.2.1. แม้ว่าเทคโนโลยีทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย จะมีอยู่ในระดับสูง แต่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ ยังกล่าว ได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ

7.2.1.1. 1. เทคโนโลยีทางการแพทย์

7.2.1.2. 2.เทคโนโลยีการเกษตร

8. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

8.1. ด้านการดํารงชีวิตประจําวัน

8.1.1. ในยุคนี้คงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการเข้านอน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ชีวิตประจำวันมีแต่ความเร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลา การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้วยังช่วยย่นระยะเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้สั้นลง

8.1.1.1. 1.ติดต่อสื่อสาร

8.1.1.2. 2.อำนวยความสะดวก

8.2. ด้านการพัฒนาประเทศ

8.2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานรากที่รองรับ “สังคมสารสนเทศ” (Information Society) ที่มี “สารสนเทศ” เป็นหัวใจสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสังคมพื้นฐาน ในขบวนการพัฒนาสังคม

8.2.1.1. 1.การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

8.2.1.2. 2.การศึกษาทางไกล

8.3. ด้านสิ่งแวดล้อม

8.3.1. นำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) เข้ามาจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยกำหนดข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลก (ground position) ซึ่งรวบรวม จากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลพื้นที่ แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางดาวเทียม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผังเมือง ประยุกต์ใช้งานทางด้านธรณีวิทยา การพยากรณ์อากาศและการควบคุมสิ่งแวดล้อม

8.3.1.1. 1.ใช้ดาวเทียมศึกษาทรัพยากร ธรรมชาติ

8.3.1.2. 2.ใช้ในการพยากรณ์อากาส

9. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

9.1. วิทยาศาสตร์

9.1.1. เทคโนโลยีสัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเกิดการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เทคโนโลยีก็เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีใช้เพื่อเสริมการแก้ปัญหา นั่นก็คือ การนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปคู่การปฏิบัตินั่นเอง

9.1.1.1. 1.กล่องจุลทรรศน์

9.1.1.2. 2.กล้องโทรทัศน์

9.2. เกษตรศาสตร์

9.2.1. ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร ทั้งการผลิตคิดค้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรและพัฒนากระบวนการผลิตแทนการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้กำลังคน

9.2.1.1. 1.รถไถนา

9.2.1.2. 2.รถเกี่ยวข้าว

9.3. ศึกษาศาสตร์

9.3.1. การนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้นั้น ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เพราะปัญหาทางด้านการศึกษามากมาย

9.3.1.1. 1.การศึกษาทางไกล

9.3.1.2. 2.ห้องสมุดในคอมพิวเตอร์

9.4. โภชนศาสตร์

9.4.1. โภชนศาสตร์ หรือ โภชนาการ เป็นวิชวิทยาศาสตร์แขนง-หนึ่งที่กล่าวถึงความสำคัญของอาหารที่มีต่อสุขภาพของร่างกาย

9.4.1.1. 1.เตาอบ

9.4.1.2. 2.ตู้เย้น

9.5. แพทยศาสตร์

9.5.1. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งทั้งทางด้านเทคโนโลยีการประมวลผล ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ลาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยและการจัดการบริหารงานของระบบโรงพยาบาลและสาธารณสุขจวบจนวันนี้

9.5.1.1. 1.เครื่องวัดความดัน

9.5.1.2. 2.เครืองตรวจอัตตราการเต้นของหัวใจ

9.6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

9.6.1. เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติ เพื่อให้มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี ช่วยให้มนุษย์สามารถทำงานได้มากขึ้น เดินทางได้รวดเร็วขึ้น สามารถมองเห็นได้ไกลกว่าที่ดวงตามนุษย์จะมองเห็นได้ สามารถติดต่อสื่อสารและสื่อความหมายกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาพบกัน

9.6.1.1. 1.เครื่องมือล่าสัตว์

9.6.1.2. 2.เลื้อยตัดไม้