Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Text argumentatiu by Mind Map: Text argumentatiu

1. Elements bàsics: •La tesi o tesis(idea o idees):la postura de l'emissor respecte al tema del que parla. •Els arguments:proves i exemples,en què es basa la tesi.

2. Tipus d'arguments

2.1. Arguments d'exemplificació

2.2. Arguments sobre la própia experiència

2.3. Arguments de la majoria

2.4. Arguments d'autoritat

3. Definició: •Exposició de raonaments amb la finalitat de convéncer al receptor.

3.1. Es poden trobar textos argumentatius en:

3.2. •Els articles d'opinió. •Les cartes al director dels diaris. •Els discursos polítics. •La defensa i l'acusació dels judicis.

4. Estructura

4.1. Introducció: presentació del tema

4.2. Exposició: exposament de la tesi

4.3. Desenvolupament: exposició dels arguments que presenta l'emissor

4.4. Conclusió: resum d'allò que s'ha exposat

5. Recursos argumentatius

5.1. Ús de: •Repeticions •Citació d'un autor de prestigi •Preguntes retòriques •Sinonímia

5.2. Predomini de: •Oracions extenses amb subordinades adverbials i adjectives •Oracios impersonals i passives •Verbs que expressen causa i conseqüència