Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Text argumentatiu by Mind Map: Text argumentatiu

1. Definició: •Exposició de raonaments amb la finalitat de convéncer al receptor.

1.1. Es poden trobar textos argumentatius en:

1.2. •Els articles d'opinió. •Les cartes al director dels diaris. •Els discursos polítics. •La defensa i l'acusació dels judicis.

2. Elements bàsics: •La tesi o tesis(idea o idees):la postura de l'emissor respecte al tema del que parla. •Els arguments:proves i exemples,en què es basa la tesi.

3. Estructura

3.1. Introducció: presentació del tema

3.2. Exposició: exposament de la tesi

3.3. Desenvolupament: exposició dels arguments que presenta l'emissor

3.4. Conclusió: resum d'allò que s'ha exposat

4. Tipus d'arguments

4.1. Arguments d'exemplificació

4.2. Arguments sobre la própia experiència

4.3. Arguments de la majoria

4.4. Arguments d'autoritat

5. Recursos argumentatius

5.1. Ús de: •Repeticions •Citació d'un autor de prestigi •Preguntes retòriques •Sinonímia

5.2. Predomini de: •Oracions extenses amb subordinades adverbials i adjectives •Oracios impersonals i passives •Verbs que expressen causa i conseqüència