ขั้นตอนการเรียนรู้ในศตววษที่ 21 QSCCS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขั้นตอนการเรียนรู้ในศตววษที่ 21 QSCCS by Mind Map: ขั้นตอนการเรียนรู้ในศตววษที่ 21 QSCCS

1. Q Learning to QUESTION

1.1. 1. เตรียมครู

1.2. 2. สำรวจชุมชน หาแรงบันดานใจ

1.3. 3. ระดมความคิด

2. S Learning to SEARCH

2.1. 4. วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้อง

2.2. 5. ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

3. C Learning to CONSTRUCT

3.1. 6. ลงมือปฏิบัติ

4. C Learning to COMMUNICATION

4.1. 7. สรุปข้อมูล

5. S Learning to SERVICE

5.1. 8. ต่อยอดความรู้