Đăng Ký

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đăng Ký by Mind Map: Đăng Ký

1. TextBox First Name

1.1. Bỏ trống không nhập

1.2. Nhập ký tự space

1.3. Nhập tiếng việt có dấu

1.4. Nhập ký tự đặc biệt

2. TextBox Middle Name

2.1. Bỏ trống không nhập

3. TextBox Last Name

3.1. Bỏ trống không nhập

3.2. Nhập ký tự space

3.3. Nhập tiếng việt có dấu

3.4. Nhập ký tự đặc biệt

4. TextBox Email

4.1. Bỏ trống không nhập

4.2. Nhập đúng định dạng [email protected]

4.3. Nhập không đúng định dạng [email protected]

4.4. Nhập email đã tồn tại

5. TextBox Password

5.1. Bỏ trống không nhập

5.2. Nhập Password nhỏ hơn 6 ký tự

5.3. Nhập Password bằng 6 ký tự

5.4. Nhập Password lớn hơn 6 ký tự

5.5. Nhập Password tòan là ký tự số hoặc chữ

5.6. Nhập Password chứa dấu cách hoặc space

6. Button Registed

6.1. Click button registed

7. TextBox Confirm Password

7.1. Bỏ trống không nhập

7.2. Nhập trùng khớp với Password

8. CkeckBox

8.1. Click checkbox Sign Up for Newsletter

8.2. Không Click checkbox Sign Up for Newsletter