Đăng nhập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đăng nhập by Mind Map: Đăng nhập

1. Textbox Tên đăng nhập

1.1. Bỏ trống không nhập

1.2. Nhập tên đăng nhập đã tồn tại

1.3. Tên đăng nhập không tồn tại

2. Textbox Mật khẩu

2.1. Bỏ trống không nhập

2.2. Nhập mật khẩu sai

3. Button Đăng nhập

3.1. Click đăng nhập

4. Checkbox

4.1. Click checkbox

4.2. Không click checkbox