เทคโนโลยีสัมพันธ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสัมพันธ์ by Mind Map: เทคโนโลยีสัมพันธ์

1. 2.ด้านการพัฒนาประเทศปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆของเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพรวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

2. 3.ด้านสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม มีจุดประสงค์เพื่อใช้ศึกษาธรณีวิทยา พืชพรรณ ทรัพยากรสัตว์ป่า การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวมหาสมุทรและอื่นๆเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ

3. 8.การส่งเสริมและพัฒนาแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น

4. การใช้ความรู้ เครื่องมือความคิดมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง

4.1. การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยี มีความสำคัญ 3 ประการ

4.1.1. 1.ประสิทธิภาพ (Efficiency)

4.1.2. 2.ประสิทธิผล (Productivity)

4.1.3. 3.ประหยัด (Economy)

5. เทคโนโลยีคืออะไร

6. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี

6.1. 1.ด้านชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันเราต้องเจอกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย

6.1.1. เช่น

6.1.1.1. 1.การดูแลรักษาป่า

6.1.1.2. 2.การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ

6.1.1.3. 3.การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ

7. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

7.1. เทคโนโลยีท้องถิ่น

7.1.1. เรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการสร้างเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่คนในท้องถิ่นพัฒนาขึ้น โดยอาศัยความรู้จาก

7.1.1.1. เช่น

7.1.1.1.1. อาหารไทย

7.1.1.1.2. บ้านและที่อยู่อาศัย

7.1.1.1.3. ผ้าไทย

7.1.1.1.4. การแพทย์แผนไทย

7.2. เทคโนโลยีนำเข้า

7.2.1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องอาศัยการนำเข้าเทคโนโลยีระดับสูงจากต่างประเทศ

7.2.1.1. เช่น

7.2.1.1.1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7.2.1.1.2. เทคโนโลยีทางการแพทย์

7.2.1.1.3. การสื่อสารโทรคมนาคม

7.2.1.1.4. การขนส่ง

7.2.1.1.5. เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

8.1. คือ ธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

8.1.1. วิทยาศาสตร์

8.1.1.1. คือ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์

8.1.2. เกษตรศาสตร์

8.1.2.1. คือ วิชาว่าด้วยการเกษตรกรรม

8.1.2.1.1. เทคโนโลยีการเกษตร

8.1.2.1.2. ศึกษาศาสตร์เกษตร

8.1.2.1.3. คหกรรมศาสตร์

8.1.3. ศึกษาศาสตร์

8.1.3.1. คือเป็นการศึกษาว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษา

8.1.4. โภชนศาสตร์

8.1.4.1. ป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ทางอาหาร

8.1.4.1.1. อาหารเสริม

8.1.4.1.2. อาหารสำหรับผู้ป่วย

8.1.5. พลังงานและสิ่งแวดล้อม

8.1.5.1. หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น

8.1.5.1.1. 1.สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

8.1.5.1.2. 2.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

8.2. แพทยศาสตร์

8.2.1. เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและเยียวยารักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย

8.2.1.1. กุมารเวชศาสตร์

8.2.1.2. ศัลยศาสตร์

8.2.1.3. สูติศาสตร์

8.2.1.4. จิตเวชศาสตร์

9. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

9.1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสําคัญต่อการพัฒนา ประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศใดมีความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบในทุกๆด้าน

9.1.1. 1.การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

9.1.2. 2.การวิจัยและพัฒนาอาหารไทย

9.1.3. 3.การพัฒนาและส่งเสริมอาหารไทย

9.1.4. 4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูป

9.1.5. 5.การพัฒนาอาหารไทยสำเร็จรูป

9.1.6. 6.การออกแบบและสร้างที่อยู่อาศัย

9.1.7. 7.การส่งเสริมและพัฒนาผ้าพื้นเมืองเพื่อการส่งออก