Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Wonli.Co by Mind Map: Wonli.Co

1. Light novel

1.1. Quản lý website

1.2. Quản lý tác giả

2. Draw

2.1. Thiết kế

2.1.1. Thiết kế bài content(kết hợp với content bên marketing)

2.1.2. Thiết kế sách and tạp chí(kết hợp với khâu sản xuất)

2.2. Vẽ manga

2.3. Vẽ Light novel

3. Marketing

3.1. Truyền thông

3.2. Sự kiện

3.2.1. Event

3.2.1.1. Ban điều hành event

3.2.1.2. Ban điều hành BGk

3.3. Ngoại giao

3.4. Quản lý Gr and Page

4. Khâu kinh doanh

4.1. Bán hàng

4.2. Nhập hàng

4.3. Doanh thu

5. Khâu sản xuất

5.1. Thiết kế

5.2. IN

5.3. Vật liệu

6. Khâu nhân sự

6.1. Quản lý

6.1.1. Quản lý marketing

6.1.1.1. Linh

6.1.2. Quản khâu kinh doanh

6.1.3. Quản lý khâu sản xuất

6.1.4. Quản lý draw

6.1.4.1. Thương

6.1.5. Quản lý Light novel

6.1.5.1. Gia

6.1.6. Quản lý event (Kết hợp với marketing)

6.2. Kế toán

7. Sự kiện

7.1. Maketing

7.2. Ban giám khảo

7.3. Ban tổ chức