Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIK by Mind Map: TIK

1. PERPUNIMI DIGJITAL I TE DHENAVE

1.1. Flash

1.2. Mind mapping

1.3. Konfigurimet ne nderfaqen flash

1.4. Perdorimi i Keyframe

1.5. Vizatimet ne flash

1.6. Shtimi i efekteve vizuale

1.7. Konvertimi i Vector Art ne Bitmap Art

1.8. Perfshirja e objekteve ne prezantim

2. PROGRAMIMI NE WEB

2.1. Njohja me Webi-in

2.2. Publikimi i faqeve Web

2.3. Formatimi i faqes dhe listat ne HTML

2.4. Tabelat ne HTML

2.5. Ndertimi i formulareve ne HTML

2.6. Frame dhe FrameSet ne HTML

2.7. HTML dhe CSC

2.8. DreamWeaver

2.9. Gjuha Java Script

2.10. Gjuha PHP

3. PROGRAMIMI DHE ALOGRITMIKA

3.1. Algoritmet , perkufizimet dhe rregullat baze

3.2. Ndertimi i bllokskemave dhe operatoret kryesore te algoritmeve

3.3. Ciklet dhe perdorimi i tyre

3.4. Nga shkrimi dhe ekzekutimi i nje programi

3.5. Menyrat e programimit

3.6. Gjuhet e programimit

3.7. Perpilimi dhe ekzekutimi

3.8. Konstantet,ndryshoret dhe tipat standarte

3.9. Operacionet e perpurimit te te dhenave

3.10. Tabelat dhe funksionet

3.11. Konceptimi i projekteve

3.12. Strukturat e te dhenave

3.13. Algoritmet e kerkimit dhe renditjes

3.14. SCRATCH

4. JAVA

4.1. Konceptet baze

4.2. Llojet e programeve

4.3. Njohuri rreth programimit te orientuar nga objekti

4.4. Ndertimi i nje programi te Java

4.5. Perdorimi i mjedisit BlueJ

4.6. Ndertimi i aplikacioneve dhe i applet-ve ne Java