น้ำยาล้างจานสีจากธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
น้ำยาล้างจานสีจากธรรมชาติ by Mind Map: น้ำยาล้างจานสีจากธรรมชาติ

1. น้ำยาล้างจานสีชา

1.1. ที่มาของน้ำยาล้างจานจากสีชา

1.2. วัสดุอุปกรณ์

1.3. วีธีการทำ

1.4. สรรพคุณของชา

1.5. ลักษณะของสีชา

1.6. แหล่งสืบค้นข้อมูล

2. สูตรถนอมมือ

2.1. ที่มาของน้ำยาสูตรถนอมมือ

2.2. วัสดุอุปกรณ์

2.3. วิธีการทำ

2.4. สรรพคูณของสูตรถนอมมือ

2.5. ลักษณะสีน้ำยาล้างจานสูตรถนอมมือ

2.6. แหล่งสืบค้นข้อมูล

3. น้ำยาล้างจานสีอัญชัน

3.1. ที่มาของน้ำยาล้างจานจากอัญชัน

3.2. วัสดุอุปกรณ์

3.3. วิธีการทำ

3.4. สรรพคุณของอัญชัน

3.5. แหล่งสืบค้นข้อมูล

4. น้ำยาล้างจานสีใบเตย

4.1. ที่มาของน้ำยาล้างจานจากสีใบเตย

4.2. วัสดุอุปกรณ์

4.3. วิธีการทำ

4.4. สรรพคุณของใบเตย

4.5. ลักษณะของสีใบเตย

4.6. แหล่งสืบค้นข้อมูล

5. น้ำยาล้างจานสีมะนาว

5.1. ที่มาของน้ำยาล้างจานจากสีมะนาว

5.2. วัสดุอุปกรณ์

5.3. วิธีการทำ

5.4. สรรพคุณของมะนาว

5.5. ลักษณะของสีมะนาว

5.6. แหล่งสืบค้นข้อมูล

6. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

6.1. นายก่อพงศ์ ขันสิงห์ เลขที่ 2

6.2. นางสาวกัณขนิษฐา แจ่มใส เลขที่ 18

6.3. นางสาวศุจินทรา หอมบุบผา เลขที่ 22

7. จุดประสงค์

7.1. 1.เพื่อให้ไม่เกิดมือลอกในขณะล้างจาน

7.2. 2.เพื่อให้เกิดสีจากธรรมชาติที่ไม่ทำลายมือ

7.3. 3.เพื่อให้เกิดสีน้ำยาล้างจานที่พึ่งพอใจ

7.4. 4.เพื่อสืบสานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง