หญ้าแฝกหญ้าวิเศษของพ่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หญ้าแฝกหญ้าวิเศษของพ่อ by Mind Map: หญ้าแฝกหญ้าวิเศษของพ่อ

1. หน่วยที่1 สายพันธุ์ของหญ้าแฝก

1.1. 1.1 สายพันธุ์กำแพงเพชร

1.2. 1.2 สายพันธุ์ศรีลังกา

1.3. 1.3 สายพันธุ์สงขลา

1.4. 1.4 สายพันธุ์แม่ฮ้องสอน

1.5. 1.5 สายพันธุ์เลย

1.6. 1.6 สายพันธุ์สุราษฎร์ธานี

2. หน่วยที่2 ประโยชร์ของหญ้าแฝก

2.1. 2.2 แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน

2.2. 2.3 ลดความเเรงของน้ำที่ไหลผ่าน

2.3. 2.4 ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน

2.4. 2.5 ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่

2.5. 2.1 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

3. หน่วยที่3 วิธีการขยายพันธุ์หญ้าแฝก

3.1. 3.1 การขยายพันธุ์ด้วยหน่อในแปลงยกร่อง

3.2. 3.2 การขยายพันธุ์ด้วยหน่อในแปลงขนาดใหญ่

3.3. 3.3 การขยายพันธุ์ด้วยหน่อในพื้นที่นา

3.4. พ

3.5. 3.5 การเตรียมหน่อพันธุ์กล้าหญ้าแฝก

4. หน่วยที่4 ที่มา

4.1. 4.2 หลายคนคงรู้จักหญ้าแฝกแต่จะรู้หรือไม่พืชวิเศษของพ่อนี่มีประโยชน์หลายอย่างมากดังนั้นกลุ่มของเราจึงอยากที่จะคึกษาหญ้าแฝก

4.2. 4.3 กลุ่มของเราจึงอยากศึกษาหย้าแฝกเพื่อไปเผยแพร่ให้คนไทยได้ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเด็จราชกาลที่9

4.3. 4.4 หญ้าแฝกเป็นพืชที่พบบ่อยในเมืองไทยปลูกง่ายจึงอยากจะศึกษาการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

4.4. 4.5 หญ้าแฝกนอกจากจะช่วยในเรื่องสภาพดินแล้วยังสามารถนำมาจักสารของเครื่องใช้ได้อีกด้วยกลุ่มเราจึงอย่างจะหาข้อมูลสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย

4.5. 4.1 สาเหตุที่พวกเราเลือกทำโครงงานเรื่องหญ้าแฝกเพราะเป็นพืชที่พระบาทปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชได้เห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์จากต้นหญ้าแฝกมากมายจริงๆ

5. ราชชื่อสมาชิก

5.1. นาย จารุกิตต์ กองตาพันธ์ เลขที่ 4

5.2. นางสาว ณัฐสุดา แสนกาษา เลขที่ 10