موفقيت

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
موفقيت by Mind Map: موفقيت

1. تو پاي به راه نه و هيچ مپرس خود راه بگويدت چگونه بايد رفت

2. گر مرد رهي ميان خون بايد رفت ازپاي فتاده، سرنگون بايد رفت

3. پاركينسون

3.1. براي كارها پايان مشخص كنيد

4. معجزه اعداد

4.1. كارگر ها

5. agile

5.1. اصلاح مداوم حين انجام

6. توجه انتخابي نسبت به علايق

6.1. عدم توجه به مسائل غير ضروري

6.2. در دانش خود سرامد ديگران

6.3. حافظه شون تابع توجه انتخابيشون

7. سوامي :در يك روز اگر با هيچ مشكلي رو به رو نشديد،بدانيد قدم بر مسير اشتباه گذاشته ايد

8. اعتماد به نفس

8.1. بدترين چيزي كه ممكن هست رخ دهد ،چيست؟

8.2. خلاقيتتان را به كار گيريد

8.3. از قوه تخيلتان استفاده كنيد

8.3.1. خاطرات مثبت

8.3.2. اينده مثبت

8.3.3. جذب مثبت

8.3.4. انديشيدن مثبت

8.4. با ارامش درون بيرون را نگاه كنيد

8.5. شكست را دوباره تعريف كنيد

9. برنامه ريزي

9.1. برايان تريسي:هر ده دقيقه معادل ده برابر ذخيره زمان

10. اولويت بندي

11. زندگي ،خواسته هاي ذهن ماست

11.1. وقت نداريم يعني در اولويت من نيست

11.2. وقت براي انچه برايمان مهم است ، داريم .

12. حذف حماقت ها و افزايش ذكاوت ها

13. تصور انچه ميخواهيم باشيم

14. تداوم ، سماجت

14.1. دو ماراتن

15. انتوني رابينز:ادم ها هميشه در جهت منافعشان عمل نميكنند.

15.1. علت رفتار اكنون شما چيست؟

15.2. تصميم گيري ،قدرت مطلق است.

15.3. از هيچ به همه رسيدن

15.4. عوامل زمان ،پول ،تكنولوژي علت نرسيدن به هدف نيست

15.5. ٦نياز انسان

15.5.1. نياز هاي شخصي

15.5.1.1. تنوع طلبي

15.5.1.1.1. اطمينان خاطر

15.5.1.1.2. عدم اطمينان خاطر

15.5.1.2. تمايز

15.5.2. نياز هاي روحي

15.5.2.1. ارتباط و عشق

15.5.2.2. بخشش فراتر از خودمان

15.5.2.3. احساس

16. بين ساده و دشوار ،دشوار را انتخاب كردن

17. پسر دوچرخه سوار مبتلا به سرطان موفيقت را بعد از بيماري تجربه كرد

18. حفظ تمركز پايدار و افزايش تمركز انتخابي

19. رفع نواقص در عين پيشرفت

19.1. انجام دادن

19.2. تحليل اشتباه ها

19.3. اولويت بندي

20. تبديل كامل گرايي به كمال گرايي

21. ارسطو:با تمام وجود چيزي را خواستن

22. عارف:به پسري كه يك دست ندارد جودو ياد بده