PERMBLEDHJA E KAPITULLIT 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERMBLEDHJA E KAPITULLIT 1 by Mind Map: PERMBLEDHJA E KAPITULLIT  1

1. Perdorimi i TIK-ut

1.1. 1-Fusha e edukimit

1.2. 2-Fusha e shkences

1.3. 3-Fusha e mjekesise

1.4. 4-Fusha e industries/biznesit

1.5. 5-Fusha e multimedias

2. Njesite matese te informacionit

2.1. 1-byte(B)

2.2. 2-kilobyte(KB)

2.3. 3-megabyte(MB)

2.4. 4-gigabyte(GB)

2.5. 5-terabyte(TB)

2.6. 6-petabyte(PB)

3. Pajisjet hyrese dhe dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit

3.1. Memorja

3.1.1. 1-Primare

3.1.1.1. RAM

3.1.1.2. ROM

3.1.2. 2-Sekondare

3.1.2.1. CD/DVD

3.1.2.2. HD i jashtem

3.1.2.3. USB

3.2. Pajisjet periferike

3.2.1. 1-Pajisjet hyrese

3.2.2. 2-Pajisjet dalese

3.2.3. 3-Pajisjet hyrese-dalese

4. Ruajtja e te dhenave

4.1. Dy menyrat e ruajtes se te dhenave

4.1.1. 1-Ne pajisjet fizike (DVD,CD,USB,HDD i jashtem)

4.1.2. 2-Ne cloud ne nje zone te internetit

5. Perparesite e rrjetit kompjuterik

5.1. 1-Shpejtesia

5.2. 2-Kosto efikase

5.3. 3-Menaxhimi i Software

5.4. 4-Bashkendarja e burimeve

6. Llojet e rrjeteve

6.1. 1-Rrjeti personal(PAN)

6.2. 2-Rrjeti local(LAN)

6.3. 3-Rrjeti metropolitan(MAN)

6.4. 4-Rrjeti i gjere(WAN)

7. Topologjia e rrjeteve

7.1. 1-Topologjia Bus

7.2. 2-Topologjia Star

7.3. 3-Topologjia Ring

7.4. 4-Topologjia Mesh

7.5. 5-Topologjia Tree

7.6. 6-Topologjia hibride

8. Llojet e kabllove

8.1. 1-Kabllo koaksiale

8.2. 2-Kabllo e ciftezuar

8.3. 3-Kabllo STP

8.4. 4-Kabllo UTP

8.5. 5-Kabllo me fiber optike

9. Kanalet kryesore te transmetimit wireless

9.1. 1-Valet radio

9.2. 2-Rrezet infra te kuqe

9.3. 3-Mikrovalet

9.4. 4-Bluetooth