ทักษะการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทักษะการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ by Mind Map: ทักษะการรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.1. ทราบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา

2.2. ทราบผลการเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา

2.3. สำนักหอสมุด และมหาวิทยาลัยสามารถนำผลการวิจัยไป ใช้เพื่อวางแผน และพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของ นักศึกษา

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

4. ขอบเขตของวิจัย

4.1. ขอบเขตด้านตัวแปร

4.1.1. ตัวแปรอิสระ

4.1.1.1. เพศ

4.1.1.2. ชั้นปีที่ศึกษา

4.1.1.3. คณะที่สังกัด

4.1.2. ตัวแปรตาม

4.1.2.1. ระดับการรู้สารสนเทศ และการเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศ

4.2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

4.2.1. ระดับการรู้สารสนเทศ และการเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศ

4.3. ขอบเขต้านเวลา

4.3.1. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

4.4. ขอบเขตด้านประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง

4.4.1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัย 377 คน จากจำนวน 21,673 คน โดยใช้ตารางของ Krejicie & Morgan ในกาหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่างที่เหมาะสม

4.5. ขอบเขตด้านพื้นที่

4.5.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.1. การรู้สารสนเทศกับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

5.1.1. ลักษณะการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน

5.1.2. ความสำคัญของสารสนเทศต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5.3. ความรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ

5.3.1. ความเป็นมาขงการรู้สารสนเทศ

5.3.2. นิยามของการรู้สารสนเทศ

5.3.3. องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ

5.3.4. ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ

5.3.5. มาตรฐานการรู้สารสนเทศ

6. วิธีดำเนินการวิจัย

6.1. แบบสอบถาม

7. เอกสารอ้างอิง