Thiết chế Giáo dục

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thiết chế Giáo dục by Mind Map: Thiết chế Giáo dục

1. Thúc đẩy phát triển đất nước.

2. Khái niệm

3. Vai trò, chức năng

4. Nghiên cứu khoa học của sinh viên

5. Biểu hiện trong xu thế hội nhập

6. Thực trạng

7. Thiết chế: hệ thống các quan điểm --> tạo loạt các khuôn mẫu được XH thừa nhận --> thỏa mãn nhu cầu cơ bản.

8. Thiết chế Giáo dục: hệ thống các cách thức, quy tắc, chuẩn mực --> điều chỉnh hành vi, hoạt động.

9. Theo chuyên ngành XHH: hệ thống các quy tắc, chuẩn mực, cách thức tổ chức các hành vi, hoạt động --> đáp ứng nhu cầu học tập.

10. Hoàn thiện con người.

11. Hình thành nên hệ thống Giáo dục.

12. Còn nhiều yếu kém, bất cập, chậm đổi mới.

13. Đa dạng hóa các loại hình và phương thức GD-ĐT.

14. - Hỗ trợ, đầu tư chưa hợp lý. - Công tác xã hội hóa Giáo dục, liên kết với nước ngoài còn nhiều lúng túng, chưa đúng đắn và toàn diện.

15. - Học kém vẫn mong tiếng "học giỏi". - Thầy muốn có tiếng tăm "thầy giỏi'. - Nhà trường, phòng ban muốn có thành tích nhưng không có thực lực.

16. - Thầy và Nhà trường muốn tăng thu nhập. - Học sinh và gia đình muốn hướng tới một tương lai tốt hơn, coi trọng thành tích.

17. Hội nghị hợp tác Á – Âu (ASEM) về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững.

18. Hội nhập quốc tế trở thành một đòi hỏi sống còn đối với GDĐH và NCKH.

19. Tìm tòi, học hỏi được nhiều kiến thức và tạo dựng nhiều mối quan hệ.

20. - Xâm phạm hoặc làm tổn hại quyền tác giả. - Báo cáo sai thành quả. - Các hành vi gây cản trở việc nghiên cứu của người khác.