REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 by Mind Map: REVOLUSI INDUSTRI 4.0

1. MURID

2. Murid dapat mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran secara talian dengan lebih efektif. Murid tidak ketinggalan dan mereka dapat memenuhi kebolehpasaran graduan dan kehendak abad ke-21.

3. Murid mahir menyelesaikan masalah yang kompleks melalui komunikasi alam maya - boleh mencambahkan idea

4. Melahirkan modal insan yang berkualiti serta mampu bersaing dalam perubahan industri negara dan global pada masa akan datang

5. Murid dapat melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran tambahan - dapat mewujudkan murid yang sainstifik dan progresif serta murid yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan berpandangan ke hadapan. Contohnya; penyumbang kepada tamadun Sains dan Teknologi masa hadapan.

6. GURU

7. Guru boleh berfikir secara kreatif dan inovatif. Contohnya guru menggunakan pendekatan "Heutagogy" yang merupakan corak pembelajaran yang paling berkesan bagi pembelajaran generasi Z. Contoh lain ialah guru terdedah dengan kaedah 'gamification' untuk menarik minat gen-Z

8. Pembelajaran dan pengajaran tidak tertumpu di bilik darjah. - contoh: platform alam maya boleh bertindak sebagai medium melakukan perbincangan, forum, dan penilaian secara sumatif dan formatif

9. Guru mahir mengoptimumkan pelbagai aplikasi yang diperolehi daripada pelbagai laman sesawang untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran.