Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ระบบงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบงานคอมพิวเตอร์
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายการทรัพย์สิน

วางระบบรีโมท เพื่อทำการตรวจสอบเครื่อง

แยกเครื่อง 3 ประเภท และัวางระบบแจ้งการย้าย (เปลี่ยนประเภทเครื่อง)

เครื่องดีและไม่ได้ใช้งาน แยกเก็บ และทำ stock

ทำ inverntory เครื่องที่พนักงานใช้

เคลียร์เครื่องเสียทิ้ง (เก็บอะไหล่)

มีระบบตรวจสอบทุก 1-3 เดือน ถ้าข้อมูลไม่ตรงกับบันทึกต้องมีผู้รับผิดชอบ

คอมพิวเตอร์

งามวงศ์วาน

นครสวรรค์

อยุธยา

VPN

remote

บันทึกการเข้า-ออก

งามวงศ์งาน

ตามเรื่อง สัปดาห์นี้

นครสวรรค์

ส่งเครื่อง 6-7-11

อยุธยา

กล้องวงจรปิด

งามวงศ์วาน

อยุธยา

นครสวรรค์

โทรศัพท์

งามวงศ์วาน

นครสวรรค์

อยุธยา

Elastix ( ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน )

ระบบใหม่

เว็บ

FirstOffice .co.cc

vid3 .co.cc

Freeware

adfawe

AVIRA

AHDV

FLASH player

ACROBAT reader

FIREFOX

VLC

SUPER COPIER

PRIMO PDF