การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน by Mind Map: การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

1. วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

1.1. การวิพากษ์ภายใน เป็นการตรวจสอบที่เน้นการวิเคราะ์เนื้อหาของหลักฐาน

1.2. การวิพากษ์ภายนอก เป็นการตรวจสอบถึงลักษณะโดยทั่วไปของหลักฐาน

2. การจำแนกหลักฐานและประเมินคุณค่าของหลักฐาน

2.1. อายุของหลักฐาน รูปแบของตัวอักษร, สำนวนโวหาร, กำหนดอายุของเอกสาร โบราณวัตถุและโบราณสถาน

2.2. สถานที่และวัตถุประสงค์การสร้าง เป็นการบ่งบอกถึงความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมของผู้คนในแต่ละสังคม

3. การสืบค้นเรื่องราวต่างๆของสังคมมนุษย์

3.1. เรื่องของตนเองและครอบครัว

3.2. เรื่องราวในชุมชน

3.3. เรื่องราวที่ห่างไกลจากชุมชน

4. โครงงานประวัติศาสตร์

4.1. ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว

4.2. ช่วงเวลาที่กำหนดชัดเจน

4.3. ข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่างๆ

4.4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริง

4.5. การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์