Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tamadun by Mind Map: Tamadun

1. Definasi

1.1. Secara umumnya, tamadun bermaksud pencapaian kemajuan dalam aspek kerohanian dan jasmani sesuatu masyarakat yang memberi fokus dari sudut ilmu dan fizikal.

1.2. Diambil dari bahasa Latin ‘civitas’ bererti ‘bandar’. Civilization merujuk kepada budaya manusia yang kompleks yang memiliki sains dan teknologi serta mempunyai pengkhususan pekerjaan.

1.3. Maksud tamadun dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja

2. peranan

2.1. Pembinaan Jati Diri & Modal Insan

2.2. Pembudayaan Ilmu & Pengukuhan Bahasa

2.3. Pembentukan pandangan semesta melayu

3. halangan

3.1. kekurangan sikap toleransi

3.2. ketidaksediaan untuk berubah

3.3. kekurangan penyertaan dalam komunikasi

4. kaedah

4.1. mempunyai sikap keterbukaan diantara dua pihak

5. garis panduan

5.1. menghormati pandangan dan perpekstif orang lain

6. konsep

6.1. intererakomunikasi dan persefahaman antara tamadun iaitu memahami budaya masing-masing tanpa prejudis terhadap kaum lain