องค์ประกอบของสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของสารสนเทศ

1. ข้อมูล

1.1. ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า มีโครงสร้างในการจัดเก็บระบบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ ก่อนที่จะถูกย้ายไปในหน่วยเก็บข้อมูล

2. บุคลากร

2.1. บุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ ในที่นี้บุคลากรหมายถึงผู็พัฒนาระบบสารสนเทศและบุคลากรที่เป็นผูใช้ระบบสารสนเทศ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.1. ระบบสารสนเทศต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นตอนชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ฮาร์ดแวร์

4.1. ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ จอสัมผัสเป็นต้น

5. ซอฟต์แวร์

5.1. ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้งาน

5.1.1. ระบบปฏิบัติการ

5.1.2. โปรแกรมอรรถประโยชน์

5.1.3. โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือดีำวซ์ไดรเวอร์

5.1.4. โปรแกรมแปลภาษา

5.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

5.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุค หมายถึง ชุดคำสั้งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง ซอฟต์แวร์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์