ข้อดี - ข้อเสีย ของนวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ข้อดี - ข้อเสีย ของนวัตกรรม by Mind Map: ข้อดี - ข้อเสีย ของนวัตกรรม

1. ด้านการเรียนการสอน

1.1. ข้อดี

1.1.1. มีสื่อการเรียนที่สะดวก

1.1.2. นักเรียนเข้าใจบทเรียนแบบเห็นภาพ

1.1.2.1. มีภาพตัวอย่าง

1.1.3. บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน

1.1.4. บทเรียนน่าสนใจ

1.1.5. ลดเวลาในการสอน

1.1.6. ประหยัดค่าใช้จ่าย

1.1.6.1. ค่าชีท

1.2. ข้อเสีย

1.2.1. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ

1.2.2. ขาดการสนับสนุนที่ดี

1.2.3. งบประมาณ

2. การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม

2.1. ข้อดี

2.1.1. เพิ่มผลผลิตให้มีมากขึ้น

2.1.2. ต้นทุนการผลิตลดลง

2.1.3. ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.1.4. ลดแรงงานคนทำงานได้น้อยลง

2.1.5. ผลิตสินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่

2.2. ข้อเสีย

2.2.1. เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.2.2. เกิดผลกระทบต่อดุลการค้า

2.2.3. เกิดผลกระทบต่อการบริโภคนิยม

3. การป้องกันประเทศ

3.1. อาวุธยุทโธปกรณ์

3.1.1. สมัยใหม่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

3.1.1.1. ระบบควบคุม

3.1.1.2. ระบบป้องกันภัย

3.1.1.3. ระบบเฝ้าระวัง

4. ข้อดี

4.1. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์

4.2. ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

4.3. ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.4. ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

4.5. ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

5. ข้อเสีย

5.1. มีโอกาสที่ทำให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้น

5.2. ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์ลดลง

5.3. เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ

5.3.1. ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล

5.4. มีการพัฒนาอาวุธที่มีการทำลายสูง

5.5. มีกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว