Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Краткотрайни материални активи

1.1. Материални Запаси

1.1.1. Суровини

1.1.1.1. – продукти, получени от добивни процеси

1.1.2. Материали

1.1.2.1. – продукти, получени от преработка на суровини

1.1.3. Основни материали

1.1.3.1. – за придаване на основни функции/свойства

1.1.4. Спомагателни материали

1.1.4.1. за придаване на неосновни функции

1.1.5. Полуфабрикати

1.1.5.1. резистори, кондензатори, транзистори, възли и др

1.1.6. Горива и смазки

1.1.7. Консумативи (малоценни предмети)

1.1.8. Амбалажни средства за еднократна употреба

1.2. Незавършено производство

1.2.1. Продукция, на която не са изпълнени всички операции от технологичният процес (под форма на детайли, възли, незавършени крайни системи – напр. корабостроителница)

1.3. Готова продукция

1.3.1. Извършени са всички операции за ден (напр. пекарница). Готовата продукция може да се пренесе директно като парични средства или като стока.

1.4. Стока

2. Краткосрочни вземания

2.1. От свързани предприятия

2.2. По търговски кредити

2.3. От клиенти и доставчици

2.4. Данъци за възстановяване

3. Краткосрочни финансови активи

3.1. Изкупени обратно сопсвени дългови ценни книжа (акции, облигации)

3.2. Краткотрайни акции и др. ценни книжа

3.3. Финансови активи в свързани предприятия

3.4. Благородни метали и скъпоценни камъни

4. Парични средства

4.1. Налични Парични средства

4.2. ПС по банкови сметки

4.3. Блокирани

4.4. Еквиваленти

5. Разходи за бъдещи периоди

5.1. Разходи в настоящият момент, но усвояване на приходи за бъдещи периоди

6. Обръщаемост на краткотрайните активи

6.1. Обръщаемост е непрекъсната промяна на формата в която се намира КА. Значението на обръщаемостта е главно за подобряване финансовото състояние на БП

6.2. Показатели, характеризиращи обръщаемостта

6.2.1. Времето за обороти

6.2.2. Коефициент на обръщаемост

6.2.3. Коефициент за закрепване

6.2.4. Среден срок за събиране на вземанията

6.2.4.1. Globul, M-tel, EVN, БТК

6.2.5. Рентабилност

6.2.5.1. Показател за ефективността на стопанска дейност.

7. Видове запаси

7.1. Според наличието на взаимна колучествена връзка и обособеност между тях

7.1.1. Свързани

7.1.2. Несвързани

7.2. По предназначение

7.2.1. Текущ запас

7.2.2. Максимален

7.2.3. Нулев запас

7.2.4. Среден запас

7.3. Гаранционен запас

7.3.1. Да осигурява производство, ако поредната доставка се забави (за държавата това е държавният резерв).

7.4.  Подготвителен запас

7.4.1. Образува се и се поддържа там, където е необходимо суровините и материалите да са подготвени предварително.

7.5. Сезонен запас

7.5.1. Образува се когато има сезонно натрупване на суровини и бавен производителен процес (консерви, туршии, компоти).