การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1.1. 1.การขยายตัว/ลดขนาดขององค์การ

1.2. 2.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

1.3. 3.ความก้าวหน้าทางวิชาการ

1.4. 4.คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์การ

1.5. 5.การเกษียณ/การเลื่อนตำแหน่ง/การโยกย้าย

1.6. 6.อัตราการเข้าออกของบุคลากร

1.7. 7.การเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้ง

1.8. 8.การขยายตัว/ถดถอยทางเศรษฐกิจ

2. องค์ประกอบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

2.1. 1.กระบวนการ

2.2. 2.การคาดการณ์

2.3. 3.วิธีการปฎิบัติ

2.4. 4.องค์การและบุคลากร

3. ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3.1. 1.เพื่อป้องกันสภาวการณ์ที่มีจำนวนพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ

3.2. 2.เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในมีพนักงานที่ถูกต้องทั้งในด้านคุณสมบัติ ทักษะและเวลา

3.3. 3.เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

3.4. 4.เพื่อกำหนดทิศทางและการประสานกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์

3.5. 5.เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายปฎิบัติการอื่น

4. ความหมายการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

4.1. กระบวนการในการกำหนดทิศทาง และวิธีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลากร

5. หน้าที่ทางการจัดการ

5.1. 1.การวางแผน

5.2. 2.การจัดตั้งองค์การ

5.3. 3.การสั่งงาน

5.4. 4.การประสานงาน

5.5. 5.การควบคุม

6. กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

6.1. จะทำอะไร

6.2. จะทำอย่างไร

6.3. จะให้ใครทำ

6.4. จะทำเมื่อไหร่

7. การคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ

7.1. 1.การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน

7.2. 2.การใช้แบบจำลองการวางแผนรวม

7.3. 3.การใช้วิธีการทางทางสถิติ

7.4. 4.การใช้แบบจำลองของมาร์คอฟ