การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1. ความหมายการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1.1. กระบวนการในการกำหนดทิศทาง และวิธีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลากร

2. หน้าที่ทางการจัดการ

2.1. 1.การวางแผน

2.2. 2.การจัดตั้งองค์การ

2.3. 3.การสั่งงาน

2.4. 4.การประสานงาน

2.5. 5.การควบคุม

3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3.1. 1.การขยายตัว/ลดขนาดขององค์การ

3.2. 2.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3.3. 3.ความก้าวหน้าทางวิชาการ

3.4. 4.คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์การ

3.5. 5.การเกษียณ/การเลื่อนตำแหน่ง/การโยกย้าย

3.6. 6.อัตราการเข้าออกของบุคลากร

3.7. 7.การเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้ง

3.8. 8.การขยายตัว/ถดถอยทางเศรษฐกิจ

4. องค์ประกอบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

4.1. 1.กระบวนการ

4.2. 2.การคาดการณ์

4.3. 3.วิธีการปฎิบัติ

4.4. 4.องค์การและบุคลากร

5. ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

5.1. 1.เพื่อป้องกันสภาวการณ์ที่มีจำนวนพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ

5.2. 2.เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในมีพนักงานที่ถูกต้องทั้งในด้านคุณสมบัติ ทักษะและเวลา

5.3. 3.เพื่อสร้างความมั่นใจแก่องค์การในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

5.4. 4.เพื่อกำหนดทิศทางและการประสานกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์

5.5. 5.เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายปฎิบัติการอื่น

6. กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

6.1. จะทำอะไร

6.2. จะทำอย่างไร

6.3. จะให้ใครทำ

6.4. จะทำเมื่อไหร่

7. การคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ

7.1. 1.การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน

7.2. 2.การใช้แบบจำลองการวางแผนรวม

7.3. 3.การใช้วิธีการทางทางสถิติ

7.4. 4.การใช้แบบจำลองของมาร์คอฟ