Дълготрайни Активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни Активи by Mind Map: Дълготрайни Активи

1. Стопански инвентар

2. Материални ДА

2.1.  Земя – земи, гори, трайни засаждения  Сгради – производствено предназначение, учебно предназначение, оздравителна база и др.  Машини, съоръжения и оборудване

2.2. Съоръжения

2.3. Енергетично оборудване –

2.4. Производствени машини – Пряко свързани със създаването на продуктът. Те са изключително разнообразни

2.5. Системи и инсталации

2.6. Контролно – измервателни прибори и автоматика

3. Нематериални ДА:

3.1.  Резултати от научно – изследователска и проекто – конструктивна дейност.  Програмни продукти.  Права върху собственост, търговски марки, патенти и др

4. Финансови ДА

4.1.  Инвестиционни имоти – имущество, непряко свързан с предмета на дейност, но носи приходи на БП.  Акции, облигации и др. ценни книжа.  Отсрочени данъчни плащания и др

5. Търговска Репутация(ТР):

5.1. Положителна или отрицателна ТР се образува като от стойноста на имуществото се приспаднат задълженията (20 000 – 15 000 = 5000--> Счетоводна стойност). Счетоводната стойност се корегира зависимост от пазарната ситуация (5500 – +ТР /4700 – -ТР).

6. Разходи за бъдещи периоди:

7. Оценки на ДА

7.1. Отчетна стойност (Първоначална

7.2. Балансова стойност (Остатъчна)

7.3. Възстановяема стойност

7.4. Ликвидационна стойност

8. Изхабяване и износване на ДА

8.1. Физическо износване

8.2. Икономическо изхабяване