Phân Tích Kĩ Thuật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phân Tích Kĩ Thuật by Mind Map: Phân Tích Kĩ Thuật

1. Giá

1.1. Tăng

1.1.1. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước

1.2. Giảm

1.2.1. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước

1.3. Sideway

1.3.1. 1. Đỉnh sau bằng đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước

1.3.2. 2. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sao bằng đáy trước

1.3.3. 3. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước

1.3.4. 4. Đỉnh sau bằng đỉnh trước, đáy sau bằng đáy trước

2. Bollinger

2.1. Giá luôn dao động trong BB

2.2. Giá tăng khi bám BB trên đi lên

2.3. BB có hẹp và năm ngang thì đang tích lũy

2.4. Độ dốc BB

2.5. Kháng cự và hỗ trợ

2.6. Uốn BB

3. Trung bình động

3.1. EMA

3.1.1. EMA6, EMA10

3.2. SMA

3.2.1. MA20, MA50, MA200

3.3. EMA6 cắt EMA10

4. Sóng Elliots

4.1. Fibonacci

4.1.1. Hỗ trợ, kháng cự

4.2. Bullish & Bearish

4.2.1. Xu thế c1, c2, phụ

4.3. đợt sóng 1-5, a,b,c

5. Chỉ Số RSI

5.1. Over Buy, >70

5.2. Over Sell, <30

5.3. Phân cực

6. Nến

6.1. Xanh, đỏ

6.2. 4H, 1D

7. Mô hình