Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво психолога з вчителем і асистентом вчителя

1.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

1.2. Консультування педагогів

1.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

2. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

2.1. Основні напрями співпраці корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога) з вчителем та асистентом вчителя

2.1.1. Консультування педагогів

2.1.2. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

3. Професійне співробітництово вчителі та асистента вчителя

3.1. Асистент вчителя – рівноправний член педагогічного колективу закладу, який бере участь у навчально-виховному процесі відповідно до своїх обов’язків.

3.1.1. Член команди фахівців і батьків, який виконує важливу роль в освіті та соціалізації учнів з особливими потребами, забезпечуючи особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу

3.2. Основні завдання асистента вчителя

3.2.1. Адаптація зміст та методів навчання до можливостей дитини з ООП

3.2.2. Участь у розробці та реалізації індивідуальних планів

3.2.3. Проведення додаткових занять з учнями

3.2.4. Забезпечення індивідуальних підходів під час уроків

3.2.5. Застосування під час уроку додаткови заходів, систем для засвоєння потрібного матеріалу

3.3. Напрями діяльності осистента вчителя

3.3.1. Співпраця асистента вчителя з батьками

3.3.2. Співпраця асистента вчителя та вчителя

3.3.3. Педагогічно-корекційний супровід дитини

3.3.4. Систематичне втвчення потреб та можливостей дитини

3.4. Розподіл обов`язків учителя та асистента вчителя в контексті уроку

3.4.1. Спільні обов`язки вчителя та асистента учителя

3.4.1.1. -обговорювати та прогнозувати очікувані результати; -обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; -вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

3.4.2. Обов`язки учителя

3.4.2.1. -контролювати навчання учнів та допомагати їм; -надавати матеріали асистентові вчителя; - складати плани уроків та проводити уроки;

3.4.3. Обов`язки асистента учителя

3.4.3.1. - докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

4. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом

4.1. Консультування педагогів

4.2. Інформування вчителя та асистента вчителя

4.3. Участь у розробці індивідуального плану дитини

5. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

5.1. Психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК) є методичними установами системи освіти і науки України, які здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.

5.1.1. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ПМПК ТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

5.1.1.1. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів

5.1.1.2. Надання консультативно-медичної допомоги

5.1.1.3. Складання індивідуального плану

5.1.1.4. Проведення обстеження дітей

5.1.1.5. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

6. Професійне співробітництво психолога та логопеда

6.1. Основні напрями співпраці логопеда та психолога

6.1.1. •оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

6.1.2. •участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

6.1.3. •планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

6.1.4. •проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

6.1.5. •розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

6.2. Психолог та логопед входять до складу консультаційно-педагогічної групи, беруть активну участь у вирішенні всіх питань освіти та соціалізації учнів з особливими потребами.

6.2.1. Для психолога, який працює в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання, важливою є така інформація логопедичного змісту:

6.2.1.1. -інформація про рівень та особливості мовленнєвого розвитку дітей

6.2.1.2. -інформація про ставлення дитини до власних особливостей мовлення

6.2.1.3. -інформація про роль вербальної комунікації у побутові стосункиз однолітками та дорослими

6.2.2. Для логопеда, який працює в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання, важливою є така інформація психологічного змісту:

6.2.2.1. -інформація про результати психологічної діагностики (оцінювання учнів)

6.2.2.2. -інформація щодо прогнозованого зісту психолого-корекційної роботи з учнями

6.2.2.3. -інформація про проміжні результати роботи психолога з учнем

7. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

7.1. Фахівці спеціальної освіти (вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог спеціальних ДНЗ і ЗНЗ) – це фахівці у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, які володіють знаннями щодо особливостей розвитку, навчання і виховання дітей з особливими потребами, спеціальними технологіями роботи з ними.

7.2. Функції вчителя дефектолога і практичних психологів спеціальних навчальних закладів

7.2.1. Психолого-педагогічне вивчення та психокорекція особливостей розвитку дітей з ООП

7.2.2. Здійснення навчально-виховного процесу

7.2.3. Проведення спеціальних фронтальних та індивідуальних занять

7.3. Функції вчителя дефектолога і практичних психологів реабілітаційних центрах

7.3.1. Проведення індивідуальних розвивальних занять

7.3.2. Надання консультативно-методичної допомоги батькам і педагогічним працівникам

7.3.3. Виявлення та психолого-педагогічне вивчення особливостей розвитку дітей з психофізичними порушеннями

7.4. Функції вчителя дефектолога і практичних психологів навчальних закладів з інклюзивноюформою навчання

7.4.1. -уасть в розробці індивідуальної програми розвитку дитини

7.4.2. Надання консультативно-методичної допомогипедагогам, які працюють з дітьми з ООП, а також їхнім бтькам

7.5. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання варто розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети – забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з особливими потребами відповідно до її індивідуальних можливостей.

7.5.1. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти – суттєвий чинник у структурі професійного співробітництва в інклюзивному навчальному закладі.

7.6. Віріанти організації співпраці фахівців загальної і спеціальної освіти

7.6.1. Укладання відповідних угод

7.6.2. Формування груп навчальних закладів

7.6.3. Організація і співпраця зі спеціалістами ПМПК

7.7. Завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.