Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Краткосрочни финансови активи

1.1. Финансови активи в свързани предприятия

1.2. Изкупени собствени дългови ценни книжа

1.3. Краткосрочни ценни книжа купени от финансови институции или други БО

1.4. Благородни метали, скъпоценни камъни и произведения на изкуството

1.5. други

2. Материални запаси

2.1. материали

2.2. стоки

2.3. незавършено производство

2.4. полуфабрикати

2.5. горива и ел. енергия

2.6. продукция/услуги

2.7. инвестиционен материален запас

3. Други краткосрочни финансови активи

3.1. вземания от подотчетни лица

3.2. вземания от липси и начети

3.3. вземания от осигурителни предприятия

3.4. вземания по рекламации

3.5. лихви и др.

4. Парични средства

4.1. Налични парични средства в брой

4.2. Парични средства вложени в безсрочни депозити

4.3. Блокирани парични средства

4.4. парични еквиваленти

4.5. други

5. Краткосрочни вземания

6. Разходи за бъдещи периоди