ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

1. พัฒนาการ

1.1. ก่อนเริ่มแรก

1.1.1. 1.โรนเบิร์ต โอเวน

1.1.2. 2.ชารืลส์ แบบบาจ

1.2. ระยะเริ่มแรก

1.2.1. 1.เฟอเดอริก ดับเบิลยู เทเลอร์

1.2.2. 2.เฮนรี่ แอล แกนต์

1.2.2.1. แผนภูมิแกนต์

1.3. แนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์

1.3.1. 1.ฮิวโก มันส์เกอร์เบิร์ก

1.3.2. 2.แมรี่ พาร์เกอร์ โฟลเลตต์

1.3.3. 3.อัมบราฮัม มาสโลว์

1.3.4. 4.ดักลาส แมคแกรเกอร์

1.4. ปัจจุบัน

1.4.1. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอดีตทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลต่อการพัฒนาการของการบริหาร งานบุคคลขององค์การในปัจจุบัน

2. ทำไมHRMถึงมีความสำคัญกับผู้จัดการ

2.1. 1.ทำให้บุคลากรทำงานเพียงพอและต่อเนื่อง

2.2. 2.ให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้าทำงาน

2.3. 3.มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.4. 4.มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

2.5. 5.เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม

2.6. 6.เกิดการประเมินผลงานของบุคลากร

2.7. 7.เกิดความสัมพันธ์อันดี

3. ความหมาย

3.1. กระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องการสรรหา การฝึกอบรมและการประเมินผลการปฏิบัติ การให้รางวัลและการเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัย จริยธรรม และความยุติธรรม ให้กับพนักงานขององค์กร

4. หน้าที่

4.1. องค์การ

4.1.1. กำหนดนโยบาย

4.1.2. ให้คำแนะนำ

4.1.3. ให้บริการ

4.1.4. การควบคุม

4.2. สมาชิกองค์การ

4.2.1. การจ้างงาน

4.2.2. กิจกรรมอื่น

4.2.3. การวางแผน

4.2.4. การจัดการตำแหน่งงาน

4.2.5. การฝึกอบรม

4.2.6. การบริหารค่าตอบแทน

4.2.7. การธำรงรักษา

4.2.8. ระเบียบวินัย

4.2.9. แรงงานสัมพันธ์