Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Състав

1.1. Материални ДА

1.1.1. земи

1.1.2. сгради

1.1.3. машини

1.2. Нематериални ДА

1.2.1. резултати от научно – изследователска и проектно – конструктивна дейност

1.2.2. програмни продукти

1.2.3. права върху собственост, търговски марки, патенти и други

1.3. Финансови ДА

1.3.1. инвестиционни имоти

1.3.2. акции, облигации и ценни книжа

1.3.3. отсрочени данъчни плащания

2. Изхабяване и износване на ДА

2.1. Физическо износване

2.1.1. Фактори

2.1.1.1. фактори, произтичащи от начинът на производство на ДА

2.1.1.2. фактори, произтичащи от условията, в които работи ДА – благоприятни и неблагоприятни

2.1.1.3. фактори, произтичащи от ритмичността и качеството извършването на дейности на поддръжка и ремонт на ДА

2.1.1.4. фактори, произтичащи от начина на стопанисване на ДА

2.1.2. Видиве

2.1.2.1. отстранимо физическо износване – извършва се ремонтна дейност

2.1.2.2. Неотстранимо физическо износване – ДА е или технически неремонтируемо, или икономически неизгодно

2.2. Икономическо изхабяване

2.2.1. влошаване на значенията на някои икономически показатели

2.2.2. коефициент за икономическо износване

2.2.3. Основният фактор, който оказва влияние върху икономическото изхабяване е научно – технологичният прогрес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката