Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценки на ДА

1.1. Икономически оценки

1.1.1. отчетна стойност, определя се от:

1.1.1.1. Цена на придобиване

1.1.1.2. справедлива цена

1.1.1.3. преоценъчна стойност

1.1.1.4. себестойност

1.1.2. балансова стойност

1.1.3. възстановяема стойност

1.1.4. лихвена стойност

1.1.4.1. остатъчна част

1.1.4.2. приходи

1.1.4.3. разходи за демонтаж, подготовка за релизация на части или целия ДА

2. Изхабяване на ДА

2.1. физическо

2.1.1. влошаване на значението на някои физически характеристики

2.1.2. степента на физическото изхабяване се определя като се сравнят значенията на избраната характеристика в различни моменти от време

2.1.3. може да се определи аналитично чрез коефициента на физическо изхабяване

2.1.4. фактори оказващи влияние на физическото изхабяване

2.1.4.1. фактори произтичащи от начина на създаване на ДА

2.1.4.2. условията в които се осъществява работата на ДА

2.1.4.3. ритмичност и качество на изпълняемите дейности по поддръжка на ДА

2.1.4.4. фактори свързани с начина на стопанисване

2.1.5. видове

2.1.5.1. отстранимо

2.1.5.2. неотстранимо

2.2. икономическо

2.2.1. влошаване на значенията на някои икономически характеристики

2.2.2. сравняват се значенията на изброените технологични показатели

2.2.3. коефициент за икономическо износване

2.2.4. основен фактор който оказва влияние върху ИИ е научно-технологичния процес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката

2.2.5. видове

2.2.5.1. новите ДА имат по-малка отчетна структура от старите

2.2.5.2. старите и новите ДА се отличават и по други технологични и икономически показатели

2.2.5.3. поради екологични съображения се ограничава степента на използване на ДА

2.2.5.4. по социални съображения се ограничава използването на ДА