Дълготрайни активи

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Състав

1.1. Материални

1.1.1. Земя

1.1.1.1. Гори

1.1.1.2. Земи

1.1.1.3. Трайни засаждания

1.1.2. Съгради

1.1.2.1. Производствено предзначение

1.1.2.2. Учебно предзначение

1.1.2.3. Оздравителна база

1.1.3. Съображения

1.1.3.1. Басейни

1.1.3.2. Пътища

1.1.3.3. Канали

1.1.3.4. Тунели

1.2. Нематериални

1.2.1. Резултати от научно-изследователска и проекто-конструктивна дейност

1.2.2. Програмни продукти

1.2.3. Права бърху собственост, патент и др

1.3. Финансови

1.3.1. Инвестиционни имоти

1.3.2. Акции, облигации и др

1.3.3. Отсрочени данъчни плащания

2. Изхабяване и износяване на ДА

2.1. Физическо износване

2.1.1. Фактори

2.1.1.1. Проистичащи от начин на производство

2.1.1.2. Произтичащи от условията

2.1.1.2.1. Благоприяатни

2.1.1.2.2. Неблагоприятни

2.1.1.3. Произтичащи от ритмичноста и качеството извършването на дейности на поддържка и ремонт

2.1.1.4. Произтичащи от начина на стопанисване

2.1.2. Видове

2.1.2.1. Отстранимо физическо износване - извършва се ремонтна дейност

2.1.2.2. Неотстранимо физическо износване - ДА е или тесхнически неремонтируемо или икономически неизгодно

2.2. Икономическо изхабяване

2.2.1. Влошаване на значенията на някои икономически показатели

2.2.1.1. Разходи за материали

2.2.1.2. Труд

2.2.1.3. Енергия

2.2.2. Коефициент на икономическо износване

2.2.3. Основният фактор, който оказва влияние върху икономическото изхабяване е научно - технологичния прогрес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката