Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценки на ДА

1.1. Икономически оценки

1.1.1. Отчетна стойност

1.1.1.1. Цана на придобиване

1.1.1.2. Себестойност

1.1.1.3. Справедлива цена

1.1.1.4. Преоценъчна стойност

1.1.2. Балансова стойност

1.1.3. Възстасновяема стойност

1.1.4. Лихвена стойност

1.1.4.1. Остатъчна част

1.1.4.2. Разходи за демонтаж, реализация на части на ДА

1.1.4.3. Приходи

1.2. Икономическа оценка за състоянието на ДА

2. Изхабяване на ДА

2.1. Физическо изхабяване

2.1.1. влошаване на значението на някои физически характеристики

2.1.2. Определяне степента на физическо изхабяване

2.1.3. Фактори оказващи влияние на физсическото изхабяване

2.1.3.1. фактори произтичащи от начина на създаване

2.1.3.2. условия в които се осъществява работата на ДА

2.1.3.3. ритмичност и качествено изпълнение на ремонтни дейности

2.1.3.4. фактори свързани с начина на съхранение

2.1.4. Видове физическо изхабяване:

2.1.4.1. отстранимо

2.1.4.2. неотстранимо

2.2. Икономическо изхабяване на ДА

2.2.1. Влошаване на ня1кои икономически характеристики

2.2.2. Сравняват се значенията на някои изработени физически показатели

2.2.3. коефициент за икономическо равновесие

2.2.4. внедряване на новите постижения в практическо производство

2.2.5. Видове икономическо изхабяване

2.2.5.1. Новите ДА имат по-малка отчетна структура от старите

2.2.5.2. Старите и новите ДА се различават по икономически показатели

2.2.5.3. По социални и екологични съображения се ограничава използаването на ДА