SIGURIA NE RRJET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SIGURIA NE RRJET by Mind Map: SIGURIA NE RRJET

1. Që në ditët e para të komunikimit, diplomatët dhe komandantët ushtarakë e kuptuan se ishte e nevojshme për të siguruar një mekanizëm për të mbrojtur konfidencialitetin e korrespondencës dhe të ketë disa mjete për zbulimin e ndërhyrjeve. Jul Cezari është kredituar me shpikjen e shifrës së Cezarit c. 50 pes, i cili është krijuar në mënyrë për të parandaluar mesazhet e fshehta të tij të lexoheshin, nëse një mesazh biente në duar të gabuara, por për shumicën pjesës së mbrojtjes është arritur përmes zbatimit të trajtimit të kontrolleve procedurale. Informatat e ndjeshme shënoheshin për të treguar se ajo duhet të mbrohet dhe të transportohen nga persona të besuar dhe të ruhet në një mjedis të sigurt apo kuti të fortë. Në mesin e shekullit të 19-të janë zhvilluar sistemet më komplekse të klasifikimit për të lejuar qeveritë për të menaxhuar të dhënat e tyre në përputhje me shkallën e ndjeshmërisë. Qeveria Britanike e kodifikuar këtë, në një farë mase, me publikimin e Aktit Zyrtare Sekret në 1889. Deri në Luftën e Parë Botërore, sistemet e klasifikimit multi-shtresore janë përdorur për të komunikuar informacion nga fronte të ndryshme, të cilat inkurajuan përdorimin më të gjerë të kodit, duke bërë dhe thyer seksione në selinë diplomatike dhe ushtarake.

2. Siguria

3. Sigurimi Informacione: akti i sigurimit, të të dhënave që nuk kanë humbur, kur lindin çështjet kritike. Këto çështje përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: fatkeqësitë natyrore, mosfunksionim i kompjuterit / serverit,vjedhja fizike, ose ndonjë shembull tjetër, ku e të dhënat kanë potencialin për të qenë të humbura. Meqënëse informacioni në epokën tonë moderne, është i ruajtur në shumicën e kompjuterëve të sigurimit të informacionit është trajtuar në mënyrë tipike me nga specialistët e sigurisë (IT). Një nga metodat më të zakonshme per te pasur Siguri të Informacionit është që të kemi një backup off-site e të dhënave në rast se lindin një nga çështjet e përmendura me lart .

4. Fatkeqësisht, shumica e shfrytëzuesve të kompjuterëve janë të sprovuar drejtpërsëdrejti nga efektet e kodeve mobile keqdashëse sikurse janë viruset (ang.viruses) dhe krimbat (ang.worms) e të cilët i dëmtojnë apo edhe mund ti shkatërrojnë shënimet. E në të njëjtën kohë na sjellin dëme duke na kushtuar në kohë dhe para.

5. Privatësia e të dhënave paraqet fshehtësinë e të dhënave. Në këto të dhëna duhet të kenë qasje vetëm personat e autorizuar. Shpeshëherë të dhënat janë rrezikuar nga një pale të cilës nuk i janë dedikuar ato.

6. Siguria e të dhënave është një shkencë e cila studion metodat e mbrojtes së të dhënave kompjuterike. Pra, siguri e të dhënave do të thotë ruajtja e të dhenave nga keqpërdorimet, dhe qasja ne këto të dhëna të jet nën kontroll. Në këtë mënyrë, siguria ë të dhënave na ndihmon në ruajtjen e privatësisë

7. Siguria

8. Kjo gjithashtu ndihmon në ruajtjen e të dhënave personale. Sistemet kompjuterike të lidhura në rrjetë, në ditët e sotme, shpesh janë të pambrojtura nga kode të krijuara nga burime pothuajse të panjohura. Kodi mund të jetë i bashkangjitur me email (ang.e-mail), mund të jetë i përmbajtur në dokumente apo mund të jetë i shkarkuar (ang.downloaded) nga Interneti.

9. Siguria e Informacionit (shkurtimisht InfoSec nga Information security), përcakton mbrojten e informacionin nga qasja, përdorimi, zbulimi, shkaterrimi, modifikimi, leximi, inspektimi apo regjistrimi i paautorizuar. Ështe një term i përgjithshem që mund të përdoret pavarësisht nga forma e të dhënave që mund të marim (elektronike, fizike, etj)