Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIK- u by Mind Map: TIK- u

1. Mesimi 1.7 Llojet e rrjeteve

1.1. Klasifikimi i rrjeteve sipas madhesise se zones se mbulimit

1.2. Klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures

2. Mesimi 1.6 Rrjeti kompjuterik

2.1. Rrjeti kompjuterik

2.2. Elementet baze te nje rrjeti kompjuterik

2.3. Perparesite dhe mangesite e rrjetit kompjuterik

3. Mesimi 1.8 Topologjia e rrjeteve

3.1. Topologjite

3.1.1. Bus (magjistral)

3.1.2. Star (yll)

3.1.3. Ring (unaze)

3.1.4. Mesh

3.1.5. Tree (peme)

3.1.6. Hibrde Rrjeti star- ring Rrjeti star- bus

3.2. Perparesite dhe mangesite

4. Mesimi 1.9 Kanalet e transmetimit

4.1. Kanalet e transmetimit kabllor

4.2. Kanalet e transmetimit jokabllor (Wireless)

5. Mesimi 1.10 Zgjidhja e problemeve ne kompjuter

5.1. Teknikat e zgjedhjes se problemeve ne kompjuter

6. Tematika 1 BOTA E KOMPJUTERIT

7. Mesimi i ngjyres se ne objekti ekzistues

7.1. Krijimi i transparences

8. Mesimi 1.1 TIK- u ne sherbim te njeriut

8.1. Perdorimet e Tik- ut

8.2. Parimet ergonomike

9. Mesimi 1.2 Rendesia e ruajtjes se informacionit

9.1. Kodifikimi i informacionit

9.2. Perpunimi i informacionit

9.3. Siguria e imformacionit

10. Mesimi 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit

10.1. Funksionet e kompjuterit

10.2. Procesori

10.3. Memoria

11. Mesimi 1.4 Pajisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit

11.1. Llojet e memories

11.2. Pajisjet periferike

11.3. Pajisjet hyrese

11.4. Pajisjet dalese

11.5. Pajisjet hyrese- dalese

12. Mesimi 1.5 BACKUP- Ruajtja e te dhenave

12.1. Njohja me Backup- in

12.2. Ruajtja e programeve