Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIK- u by Mind Map: TIK- u

1. Mesimi 1.1 TIK- u ne sherbim te njeriut

1.1. Perdorimet e Tik- ut

1.2. Parimet ergonomike

2. Mesimi 1.2 Rendesia e ruajtjes se informacionit

2.1. Kodifikimi i informacionit

2.2. Perpunimi i informacionit

2.3. Siguria e imformacionit

3. Mesimi 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit

3.1. Funksionet e kompjuterit

3.2. Procesori

3.3. Memoria

4. Mesimi 1.4 Pajisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit

4.1. Llojet e memories

4.2. Pajisjet periferike

4.3. Pajisjet hyrese

4.4. Pajisjet dalese

4.5. Pajisjet hyrese- dalese

5. Mesimi 1.7 Llojet e rrjeteve

5.1. Klasifikimi i rrjeteve sipas madhesise se zones se mbulimit

5.2. Klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures

6. Mesimi 1.5 BACKUP- Ruajtja e te dhenave

6.1. Njohja me Backup- in

6.2. Ruajtja e programeve

7. Mesimi 1.6 Rrjeti kompjuterik

7.1. Rrjeti kompjuterik

7.2. Elementet baze te nje rrjeti kompjuterik

7.3. Perparesite dhe mangesite e rrjetit kompjuterik

8. Mesimi 1.8 Topologjia e rrjeteve

8.1. Topologjite

8.1.1. Bus (magjistral)

8.1.2. Star (yll)

8.1.3. Ring (unaze)

8.1.4. Mesh

8.1.5. Tree (peme)

8.1.6. Hibrde Rrjeti star- ring Rrjeti star- bus

8.2. Perparesite dhe mangesite

9. Mesimi 1.9 Kanalet e transmetimit

9.1. Kanalet e transmetimit kabllor

9.2. Kanalet e transmetimit jokabllor (Wireless)

10. Mesimi 1.10 Zgjidhja e problemeve ne kompjuter

10.1. Teknikat e zgjedhjes se problemeve ne kompjuter

11. Tematika 1 BOTA E KOMPJUTERIT

12. Mesimi i ngjyres se ne objekti ekzistues

12.1. Krijimi i transparences