ประเภทระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทระบบสารสนเทศ

1. แบบประมวลรายการ

1.1. เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูล

2. เพื่อการจัดการ

2.1. เพื่อผู้บริหารสามารถวางแผนและควบคุมองกรณ์ได้ถูกต้อง

3. สนับสนุนการตัดสินใจ

3.1. คอยตัดสินใจปัจจัยที่ซับซ้อนเกินกว่าความสามารถที่มนุษย์จะประมวลผลและสนับสนุนความต้องการของผู้บริหารแต่ล่ะคนได้

4. สนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

4.1. เพื่อช่วยในการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่แน่นอนหรือกึ่งโครงสร้าง กึ่งสนับสนุนนั้นเอง

5. ภูมิศาสตร์

5.1. ช่วยเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่อยู่ในรูปแบบตารางข้อมูล และฐานข้อมูล ที่สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ ทำให้ช่วยสื่อความหมายการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้

6. เพื่อผู้บริหารระดับสูง

6.1. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงดยเฉพาะ

7. ปัญญาประดิษฐ์

7.1. เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญในด้านใด้านหนึ่ง ช่วยให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ดีขึ้น

8. สำนักงานอัตโนมัติ

8.1. เป็นระบบที่มีบุคลากรน้อย เพราะใช้เครื่องมืออัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื่อมโยงมาใช้ด้วยกัน ส่งสารกันด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มี 2 ลักษณะ

8.1.1. ประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ และงานพิมพ์

8.1.1.1. รูปภาพ

8.1.1.2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

8.1.1.3. โทรสาร

8.1.2. ประชุมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์