สรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: สรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน รวมไปถึงการควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่รับรู้การทำงานของมันได้ ซึ่งต่างกับ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่สามารถจับต้องได้

2. ฮาร์ดแวร์

2.1. ฮาร์ดแวร์ เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีร์บอร์ด เป็นต้นซึ่งสามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เป็น 4 หน่วยสำคัญ 1.หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต(Input Unit) 2.ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู(CPU : Central Processing Unit) 3.หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) 4.หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต(Output Unit)

3. ข้อมูลและสารสนเทศ

3.1. สารสนเทศ (INFORMATION)หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หรือผ่านวิธีการที่ ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง เช่น เกรดเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยของนักเรียน

3.2. ข้อมูล(Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น เช่น คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน

4. บุคลากร

4.1. บุคลากรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและความคุ้มค่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงานได้ 6 ด้าน ดังนี้ 1.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA) 2.ปรแกรมเมอร์ (Programmer) 3.ผู้ใช้ (User) 4.ผู้ปฏิบัติการ (Operator) 5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) 6.ผู้จัดการระบบ (System Manager)