สรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: สรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ข้อมูลและสารสนเทศ

1.1. สารสนเทศ (INFORMATION)หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หรือผ่านวิธีการที่ ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง เช่น เกรดเฉลี่ยของวิชาภาษาไทยของนักเรียน

1.2. ข้อมูล(Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น เช่น คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน

2. บุคลากร

2.1. บุคลากรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและความคุ้มค่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงานได้ 6 ด้าน ดังนี้ 1.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA) 2.ปรแกรมเมอร์ (Programmer) 3.ผู้ใช้ (User) 4.ผู้ปฏิบัติการ (Operator) 5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) 6.ผู้จัดการระบบ (System Manager)

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน รวมไปถึงการควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นต้น ซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่รับรู้การทำงานของมันได้ ซึ่งต่างกับ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่สามารถจับต้องได้

4. ฮาร์ดแวร์

4.1. ฮาร์ดแวร์ เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีร์บอร์ด เป็นต้นซึ่งสามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เป็น 4 หน่วยสำคัญ 1.หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต(Input Unit) 2.ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู(CPU : Central Processing Unit) 3.หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) 4.หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต(Output Unit)