Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Học NÔNG by Mind Map: Học NÔNG

1. Kiến thức

1.1. Khái niệm

1.2. Nửa vời

1.3. Tiêu đề

1.4. Đơn giản

1.5. Chung chung

1.6. Mô tả

2. Kỹ năng

2.1. Cơ bản

2.2. Ghi nhớ bước

2.3. Rời rạc

2.4. Rập khuôn

3. Thái độ

3.1. Hời hợt

3.2. Thiếu cam kết

3.3. Thiếu tự tin

4. Thực tiễn

4.1. Khó vận dụng

4.2. Phạm vi hẹp

4.3. Thiếu sáng tạo